<<முந்திய பக்கம்

சங்க இலக்கியம் - அருஞ்சொற்களஞ்சியம்
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ஏ - முதல் சொற்கள்

ஏக்கறு
ஏத்து
ஏதப்பாடு
ஏதம்
ஏதில்
ஏதிலன்
ஏந்தல்
ஏமம்
ஏமா
ஏமார்
ஏமுறு
ஏய்
ஏர்
ஏழகம்
ஏழில்
ஏற்றை
ஏறு
ஏனம்
ஏனல்

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
 
   - (பெ) 1. அம்பு, arrow
       2. பெருக்கம், abundance
       3. செருக்கு,இறுமாப்பு, pride, arrogance
1.
 உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து - முல் 84
அம்பு தைத்த மயில் போல நடுங்கி, அணிகலன்கள் நெகிழ்ந்து,
2.
கதிர் கதம் கற்ற கல் நெறி இடை - அகம் 177/8
ஞாயிற்றின் கதிர் சினத்தைப் பயின்ற பெருக்கமான கற்கள் பொருந்திய சுரநெறியில்
3.
இம்மென் பேர் அலர் இவ்வூர் நம்வயின்
செய்வோர் சொல் வாட - அகம் 323/1,2
இம்ம்ர்ன்று எழும் பெரிய பழிச்சொற்களை இவ்வூரில் நம்மேல்
செய்வோரின் செருக்குற்ற சொல் அழிய

 மேல்
 
  ஏக்கறு - (வி) 1. ஏங்கி விரும்பு, desire with a longing
        2. நலிவடை, suffer from weariness, languish;
1.
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து - சிறு 157
திங்கள் ஏக்கமுற்று விரும்புகின்ற களங்கமற்ற அமைதியினையுடைய முகத்தினையும்
2.
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின்
ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் - அகம் 39/21-24
பக்கம் உயர்ந்த புருவங்களுடன் திரண்டு குறுகிய நெற்றியை நீவிவிட்டு,
மணமுள்ள பக்கக் கூந்தலைக் கோதிவிட்ட நல்ல நேரத்தில்
வெறுங்கையாய் ஆக்கிய அந்தப் பொய்க் கனவினின்றும்
கண்விழித்து உள்ளம் நலிவடைந்த துயரத்தை

 மேல்
 
  ஏத்து - (வி) புகழ்,துதி, வாழ்த்து, praise, extol, bless
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் - கலி 100/6
எந்நாட்டவரும் தொழுது போற்றும் முழங்கும் ஒலியையுடைய முரசையுடையவனே!

 மேல்
 
  ஏதப்பாடு - (பெ) ஏதம் : பார்க்க ஏதம்
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் - கலி 81/25
(கள்வரால் வரும்)கேடுகளை எண்ணி, மதில் அகத்தே உள்ள ஊரின் காவலர்

 மேல்
 
  ஏதம் - (பெ) 1. குற்றம், பிழை, fault, blemish
        2. துன்பம், suffering, affliction
1.
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன்
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு - கலி 113/12,13
உன்னோடு பேசிக்கொண்டிருப்பதில் பிழையேதும் இல்லை அன்றோ?"
"பிழையொன்றும் இல்லை, நாளை வருகிறேன் விடு!"
2.
ஆதிமந்தி போல
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே - அகம் 236/20,21
ஆதிமந்தியைப் போல
துன்பத்தைச் சொல்லிப் பெரிதும் மயங்குதல்

 மேல்
 
  ஏதில் - (பெ.அ) 1. அந்நியமான, strange
         2. சற்றும் தொடர்பற்ற, not connected with
         3. பகையுள்ள, inimical
1.
ஏதில் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப - குறு 89/2
அயலோரான அறிவிலிகள் குறைகூறுதலையும் செய்வர்
2.
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வரத்
தூங்குமாயின் அதூஉம் நாணுவல் - அகம் 292/5,6
இதனுடன் சற்றும் தொடர்பற்ற வேலன் தன் மார்பில் மாலை அசைந்திட
வெறி ஆடுவானாயின் அதனையும் நாணி நிற்பேன்.
3.
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள - அகம் 346/24
பகை மன்னரது ஊரினைப் பற்றிக்கொள்ள

 மேல்
 
  ஏதிலன் - (பெ) 1. அந்நியர், அயலார், stranger
          2. சற்றும் தொடர்பற்றவர், one who is not involved in the matter
          3. பகைவன், enemy
1.
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ - கலி 14/13
ஊரிலுள்ள அயலார் கூறும் சொற்களை ஒரு பொருட்டாக மதித்தாயோ?
2.
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் - கலி 111/14
யாரோ ஒருவர் கொடுத்த பூவைக் கையில் கொண்டிருக்கிறாய்,
3.
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் - கலி 27/8
வேற்றுநாட்டவன் படைகள் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் ஆக்கிரமிப்பது போல் வந்து தங்கியது இளவேனில்

 மேல்
 
  ஏந்தல் - (பெ) 1. தலைவன், leader
         2. சான்றோன், noble person
         3. ஏந்திப்பிடித்தல், stretching out 
1.
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் - குறு 180/2
பெரிய களிற்றுயானைகளின் கூட்டத்துக்குத் தலைவனாகிய களிறு வந்துபுகுந்ததால்
2.
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் - பரி 3/38
ஏழு கைகளைக் கொண்டவனே! எட்டுக் கைகளைக் கொண்ட சான்றோனே!
3.
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் - அகம் 381/3
ஏந்தலாக இருக்கும் வெண்மையான கொம்பினைக் குடைந்து பறவைகள் தின்னும்

 மேல்
 
  ஏமம் - (பெ) 1. பாதுகாவல், பாதுகாப்பு, protection, guard, safety
        2. ஆறுதல், ஆற்றுவது, consolation, solace
        3. இன்பம், களிப்பு, pleasure, delight
1.
எல்_இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக - பெரும் 66
பகற்பொழுதில் வழிப்போவார்க்குப் பாதுகாவலாக இருக்க,
2.
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே - நற் 133/11
நோய்மிக்க என் நெஞ்சினை ஆற்றுவதாய் இருக்கிறது ஓரளவுக்கு
3.
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக
வந்தனளோ நின் மட_மகள் - ஐங் 393/3,4
உன் இன்னலுற்ற நெஞ்சத்திற்கு இன்பம் உண்டாகும்படி
வருகிறாளோ உன் இளைய மகள்? -

 மேல்
 
  ஏமா - (வி) 1. மகிழ், இன்பமடை, rejoice
        2. ஆசைப்படு, desire
        3. ஏமாந்துபோ, get disppointed
        4. கலக்கமுறு, be perplexed 
1.
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க - பரி 7/85
உன்னால் கிடைக்கும் இன்பமான பயனைப் பாடி, துன்பம் நீங்கப்பெற்று மகிழ்வோமாக
2.
அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் - புறம் 101/9
உண்ண ஆசைப்பட்ட நெஞ்சே!
3.
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல
ஏமாந்தன்று இ உலகம் - குறு 273/5-7
பெரிய தேனிறால் தங்கியிருக்கும் மலைப்பக்கத்தில், பழைய கண்ணேணியின்மேல்
அறியாமல் ஏறிய அறிவிலியைப் போல
ஏமாந்தது இந்த உலகம்
4.
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து - மது 575
நெஞ்சு கலக்கமுறும்படி இனிய கூட்டத்தைக் கைவிட்டு,

 மேல்
 
  ஏமார் - (வி) 1. தடுமாறு, மனங்கலங்கு, be confused, be perplexed
         2. பாதுகாவலடை, be protected
         3. இன்பமடை, rejoice

1.
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து
எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் - நற் 49/5,6
சுறாமீன்களைப் பிடித்த மகிழ்ச்சியையுடையவராய், தம் வேட்டையை விடுத்து
எமது இல்லத்தோரும் மனையில் தங்கினர்; யாம் மனம் கலங்கினோம்
2.
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி - அகம் 274/4,5
அசையும் தலையினையுடைய செம்மறியாட்டின் தொகுதி பாதுகாவல் அடைய
கடையும்கோலிலிருந்துஎழுந்த சிறி தீயை வளர்ந்திட விறகினால் சேர்த்து
3.
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை - அகம் 202/2,3
மெல்லிய தலையினையுடைய இளைய பெண்யானை தன் இனத்துடன் இன்பமடைய
புலியாகிய பகையை வென்ற புண் மிக்க ஆண்யானை 

 மேல்
 
  ஏமுறு - (வி) 1. இன்பமடை, மகிழ்ச்சியடை, be glad, delighted
         2. மயக்கமுறு, be perplexed
         3. காக்கப்படு, be potected
         4. வெறிபிடி, பித்துப்பிடி, be mad
         5. வருத்தப்படு, be in sorrow
         6. அலைக்கழிக்கப்படு, be harassed
1.
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே - அகம் 393/26
(உன்) இன்பம்வாய்ந்த கூட்டமாகிய இனிய துயிலினை மறந்து
2.
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் - நற் 273/2
துன்பம் மிக்க மயக்கம்தருகின்ற துயரத்தை
3.
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் - பரி 10/39
காவல்பொருந்திய நாவாயின் வரவை எதிர்கொள்ளும் வணிகர் போல,
4
எறி உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் - அகம் 210/2
எறியப்பட்ட உளி தாக்கியதால் வெறிபிடித்த பெரிய மீன்
5.
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி - நற் 30/6
கவலையினால் வருத்தப்பட்டதால் வெப்பமாக விழும் அரித்தோடும் கண்ணீருடன்,
6. 
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை - நற் 30/7
காற்றால் அலைக்கழிக்கப்பட்டுத் துன்புற்ற பொழுதில்

 மேல்
 
  ஏய் - (வி) 1. ஒப்பாகு, be similar to
       2. பொருந்து, be constituted, comprise
       3. பரவிக்கிட, spread out
       4. ஏவிவிடு, send forth
1.
குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை - குறு 0/3
குன்றிமணியைப் போன்றிருக்கும் சிவந்த ஆடை
2.
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் - நற் 252/8
மென்மை பொருந்தி அகன்ற அல்குலையும்
3.
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு - புறம் 363/10
கள்ளிகள் பரந்து மூடிய முட்செடிகள் நிறைந்த முதுகாட்டின்
4.
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு - பரி 8/36
தலைவியரால் தூதாக ஏவிவிடப்பட்ட வண்டுக் கூட்டத்தின் இனிய இசை

 மேல்
 
  ஏர் - 1 (வி) ஒத்திரு, resemble
     2 (பெ) 1. அழகு, beauty
         2. கலப்பை, plough
1.
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் - புறம் 392/1
முழுமதியைப் போன்றிருக்கும் வெண்கொற்றக்குடையைக் கொண்ட அதியர் வேந்தன்
2.1.
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த - சிறு 215
செவ்வரி பொருந்தின அழகிய மையுண்ட கண்ணினையுடைய மகளிர் புகழ,
2.2.
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 173
நல்ல கலப்பை உழுத விரும்புதல் அமைந்த விளைகின்ற வயல்களில்

 
  ஏழகம் - (பெ) ஆடு, sheep, ram
ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் - பெரும் 326
ஆட்டுக்கிடாயுடன் எகினம் சுழன்று திரியும்

 மேல்
 
  ஏழில் - (பெ) நன்னன் என்னும் மன்னது மலை, 
        Name of a hill which belonged to Nannan, an ancient chief of the Tamil country
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து - அகம் 345/7
கூட்டமான மேகங்கள் தவழும் ஏழில்குன்றத்தில்

 மேல்
 
  ஏற்றை - (பெ) ஆற்றலோடுகூடிய ஆண்பால் விலங்கு, Male of any animal remarkable for physical strength;
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் - பட் 140,141
கூரிய நகங்களையுடைய நாயின் வளைந்த பாதங்களையுடைய ஆணானது			140
ஆட்டுக் கிடாயுடன் குதிக்கும் (பண்டசாலையின்)முற்றத்தையும்

 மேல்
 
  ஏறு - 1. (வி) 1. மேலேசெல், climb
     2. (பெ) 1. காளை, bull
         2. இடி, thunderbolt
         3. எருமை,பன்றிபோன்ற விலங்குகளின் ஆண், male of animals suchas pig, buffalo etc.,
1.
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து		5
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர்
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில - நற் 186/5-7
வேனில்காலத்து பச்சோந்தியின், தன் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் முதிய ஆணானது
பாணர்கள் யாழினை இசைக்க, அதனைக் கேட்டு, அருகிலிருக்கும்
நெடியதாய் நிற்கும் யா மரத்தில் ஏறும் தொழிலையுடையது
2.1
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி - நெடு 4
காளைகளையுடைய (பல்வேறு)இனம் சேர்ந்த மந்தையை(மேடான)முல்லை நிலத்தில் மேயவிட்டு
2.2
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் - பெரும் 135
நீல நிற மேகத்தில் வலிய உருமேறு இடித்தாலும்,
2.3
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ - குறு 338/1,2
முறுக்கேறிய கொம்புகளையுடைய இரலையாகிய தலைமைப்பண்புள்ள நல்ல ஆண்மான்
மென்மையையும் மடப்பத்தையும் கொண்ட பெண்மானோடு தங்குதற்குரிய நிழலில் ஓய்வெடுத்து

 மேல்
 
  ஏனம் - (பெ) பன்றி, pig, wild hog, boar
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் - பெரும் 110
வளைந்த கொம்பினையுடைய பன்றியின் வரவைப் பார்த்து நிற்கும்

	

 மேல்
 
  ஏனல் - (பெ) தினை, a millet
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் - மலை 108
கொய்யப்படும் பக்குவம் பெற்றன பிணைந்துகிடக்கும் கதிர்களையுடைய தினை

 மேல்