<<முந்திய பக்கம்

சங்க இலக்கியம் - அருஞ்சொற்களஞ்சியம்
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ஞி - முதல் சொற்கள்
ஞிணம்
ஞிமிலி
ஞிமிறு
ஞிலம்

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
 
 
    ஞிணம் - (பெ) நிணம், கொழுப்பு, மாமிசம், fat, flesh
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை - புறம் 177/14
செவ்வியையுடைய நிணம் மிக்க புதிய வெண்சோற்றுக் கட்டியை

 மேல்
 
    ஞிமிலி - (பெ) மிஞிலி என்ற சிற்றரசன், A war hero called minjili.
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன்
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என - அகம் 148/7,8
கடிய செலவினையுடைய குதிரையினையுடைய ஆய் எயினன் என்பான்
நெடிய தேரைக்கொண்ட மிஞிலி என்பானொடு போர்புரிந்து களத்தில் இறந்தானாக

ஞிமிலி என்று பாடல்களில் குறிப்பிடப்படும் இவனது பெயர் மிஞிலி.
மிஞிலி என்பவன் அரசன் நன்னனின் படைத்தலைவன். இவன் பாரம் என்னும் நகரைக் காவல்புரிந்துவந்தான்.
வில்லோர் பெருமகன் என்று போற்றப்படுகிறான். நன்னன் மீது பகைமை கொண்ட ஆய் எயினன் என்பவனைப்
பாழி என்ற இடத்தில் போரிட்டு வென்றான்.

 மேல்
 
    ஞிமிறு - (பெ) தேனீ, honeybee
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் - பதி 12/12
பெருமை பொருந்திய இளங்களிறு, தன்னை மொய்க்கும் வண்டு, ஞிமிறு ஆகியவற்றை ஓட்டுகின்ற,

 மேல்
 
    ஞிலம் - (பெ) நிலம், land, people in the land
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம்
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை - புறம் 62/10,11
பல நூறாக அடுக்கப்பட்ட பதினெண் மொழி மாக்களாகிய படைத் தொகுதி
இடம் இல்லை என்னும்படியான தொக்க அகன்ற பாடிவீட்டின்கண்

 மேல்