<<முந்திய பக்கம்

சங்க இலக்கியம் - அருஞ்சொற்களஞ்சியம்
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
 சங்க இலக்கியங்களான பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை ஆகிய நூற்களில்
காணப்படும் அரிய சொற்களை, அவற்றுக்கான தமிழ், ஆங்கிலப் பொருள்களுடன்,
அச்சொற்கள் அப் பாடல்களில் பயின்று வருகின்ற இடங்களில் சிலவற்றையும்
கொடுத்து, தேவையான இடங்களில் படங்களையும் கொடுத்து, 
விளக்க முற்படும் பகுதி இது.

இப்போது 'அ' முதல் 'ஔ' முடிய உள்ள உயிர் எழுத்துக்களுக்குரிய 495 சொற்களும்
        'க' முதல் 'கௌ' முடிய உள்ள உயிர்மெய் எழுத்துக்களுக்குரிய 352 சொற்களும்
        'ச' முதல் 'சோ' முடிய உள்ள உயிர்மெய் எழுத்துக்களுக்குரிய 250 சொற்களும்,
	  ‘ஞ’,’ஞா’,’ஞி’,’ஞெ’,’ஞொ’- வுக்குரிய 40 சொற்களும்
        'த' முதல் 'தௌ' முடிய உள்ள உயிர்மெய் எழுத்துக்களுக்குரிய 440 சொற்களும்,
        'ந' முதல் 'நௌ' முடிய உள்ள உயிர்மெய் எழுத்துக்களுக்குரிய 315 சொற்களும்,
        'ப' முதல் ‘பௌ’முடிய உள்ள உயிர்மெய் எழுத்துக்களுக்குரிய 795 சொற்களும்
		ஆக மொத்தம் இதுவரை 2697 சொற்கள்
 இங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. 

அவற்றைக் காண மேலேயுள்ள அட்டவணையில் 
'அ','ஆ','இ','ஈ','உ','ஊ','எ','ஏ','ஐ','ஒ','ஓ','ஔ' என்ற எழுத்துக்களில் ஏதேனும் ஒன்றனையோ
அல்லது
‘க’,‘கா’,‘கி’,‘கீ’,‘கு’,‘கூ’,‘கெ’,’கே’,‘கை’,‘கொ’,‘கோ’,'கௌ' என்ற எழுத்துக்களில் ஒன்றனையோ
அல்லது
’ச’,’சா’,’சி’,’சீ’,’சு’,’சூ’,’செ’,’சே’,’சை’,’சொ’,’சோ’ என்ற எழுத்துக்களில் ஒன்றனையோ
அல்லது
‘ஞ’,’ஞா’,’ஞி’,’ஞெ’,’ஞொ’ ஆகிய எழுத்துக்களில் ஒன்றனையோ
அல்லது
‘த’,‘தா’,‘தி’,‘தீ’,‘து’,‘தூ’,‘தெ’,‘தே’,‘தை’,‘தொ’,‘தோ’,’தௌ’ என்ற எழுத்துக்களில் ஒன்றனையோ
அல்லது
‘ந’,'நா’,’நி’,’நீ’,’நு’,’நூ’,’நெ’,’நே’,’நை’,’நொ’,’நோ’,'நௌ' ஆகிய எழுத்துக்களையோ
அல்லது
'ப', ‘பா’, ‘பி’, 'பீ’, 'பு’, 'பூ’, 'பெ’, 'பே’,'பை’,'பொ’,’போ’,’பௌ’ என்ற எழுத்துக்களையோ சொடுக்கவும்.

இது ஒரு நீண்ட பயணம். 
எல்லா எழுத்துகளுக்குரிய சொற்களும் இடம்பெற மாதக் கணக்காகும். 

ஒவ்வோர் எழுத்துக்குரிய சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டதும்
அது இங்கே வெளியிடப்படும்.

எல்லாச் சொற்களுக்குமான விளக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் 
இது ஒரு தனி இணையதளமாக மாற்றப்படும்.

இப்போதைக்கு 

'அ', முதல் 'ஔ' வரை அல்லது ‘க’, முதல் 'கௌ' வரை அல்லது 

’ச’, முதல் ’சோ’ வரை அல்லது ‘ஞ’,’ஞா’,’ஞி’,’ஞெ’,’ஞொ’ அல்லது 

‘த’ முதல் ‘தௌ’ வரை அல்லது ‘ந’, முதல் ’நௌ’ வரை அல்லது 

'ப' முதல் ‘பௌ’ வரை உள்ள எழுத்துக்களைத் தவிர வேறு எழுத்துக்களைச் சொடுக்கவேண்டாம்.