<<முந்திய பக்கம்

சங்க இலக்கியம் - அருஞ்சொற்களஞ்சியம்
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
 சங்க இலக்கியங்களான பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை ஆகிய நூற்களில்
காணப்படும் அரிய சொற்களை, அவற்றுக்கான தமிழ், ஆங்கிலப் பொருள்களுடன்,
அச்சொற்கள் அப் பாடல்களில் பயின்று வருகின்ற இடங்களில் சிலவற்றையும்
கொடுத்து, தேவையான இடங்களில் படங்களையும் கொடுத்து, 
விளக்க முற்படும் பகுதி இது.

இப்போது 'அ' என்ற எழுத்துக்குரிய 100 சொற்களும் 
   'ஆ' என்ற எழுத்துக்குரிய 48 சொற்களும் 
   'இ' என்ற எழுத்துக்குரிய 77 சொற்களும்
   'ஈ' என்ற எழுத்துக்குரிய 24 சொற்களும்
   'உ' என்ற எழுத்துக்குரிய 121 சொற்களும்
   'ஊ' என்ற எழுத்துக்குரிய 12 சொற்களும்
   'எ' என்ற எழுத்துக்குரிய 35 சொற்களும்
   'ஏ' என்ற எழுத்துக்குரிய 20 சொற்களும்
   'ஐ' என்ற எழுத்துக்குரிய 5 சொற்களும்

 இங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. 

அவற்றைக் காண மேலேயுள்ள அட்டவணையில் 'அ' ,'ஆ', 'இ', 'ஈ', 'உ', 'ஊ', 'எ', 'ஏ', 'ஐ' என்ற எழுத்துக்களைச் சொடுக்கவும்.

இது ஒரு நீண்ட பயணம். 
எல்லா எழுத்துகளுக்குரிய சொற்களும் இடம்பெற மாதக் கணக்காகும். 

ஒவ்வோர் எழுத்துக்குரிய சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டதும்
அது இங்கே வெளியிடப்படும்.

எல்லாச் சொற்களுக்குமான விளக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் 
இது ஒரு தனி இணையதளமாக மாற்றப்படும்.

இப்போதைக்கு 'அ', 'ஆ', 'இ', 'ஈ', 'உ', 'ஊ', 'எ', 'ஏ', 'ஐ' என்ற எழுத்துக்களைத் தவிர வேறு எழுத்துக்களைச் சொடுக்கவேண்டாம்.