<<முந்திய பக்கம்

சங்க இலக்கியம் - அருஞ்சொற்களஞ்சியம்
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
தூ - முதல் சொற்கள்
தூ
தூக்கணம்குரீஇ
தூக்கு
தூங்கணம்குரீஇ
தூங்கல்
தூங்கு
தூங்குந்து
தூசு
தூண்டு
தூணம்
தூணி
தூது
தூதை
தூம்பு
தூமம்
தூய்
தூய
தூர்
தூரியம்
தூவல்
தூவா
தூவி
தூவு
தூற்று
தூறு

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
 
  தூ - (பெ) 1. தூய்மை, purity
       2. வலிமை, strength
       3. வெண்மை, brightness, whiteness  
1.
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை - திரு 138
புகையை முகந்துகொண்டதைப் போன்ற அழுக்கேறாத தூய உடையினையும்
2.
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர்
நாடு அழிய எயில் வௌவி
சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின் - மது 186-188
பெருமை அழியும்படி வென்று கொன்று, பகைவரின்
நாடுகள் அழியும்படி (அவரின்)அரண்களைக் கைக்கொண்டு,
(பகைவரைச்)சேர்ந்தாருடைய வலியைப் போக்குதலின்,
3.
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி - நெடு 132
தம் துணையைப் புணர்ந்த அன்னச் சேவலின் வெண்மையான நிறத்தையுடைய (சூட்டாகிய)மயிரால்

 மேல்
 
  தூக்கணம்குரீஇ - (பெ) தூக்கணாங்குருவி, தொங்குங்கூடு கட்டுங் குருவிவகை.,
            Weaver bird, Ploceus baya, as building hanging nests;
தூக்கணம்குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப - புறம் 225/11
தூக்கணக்குருவியின் தொங்குகின்ற கூட்டினைப் போன்ற

	

 மேல்
 
  தூக்கு - 1. (வி) 1. அசை, shake, agitate, cause motion
          2. ஆராய்ந்து பார், consider, reflect, investigate
          3. தொங்கவிடு, hang, suspend
          4. உயர்த்து, raise
          5. உயர்த்திப்பிடி, hold up
          6. நிமிர்த்துவை, make something stand erect
     - 2. (பெ) 1. தாள காலத்தில் முதல், இடை, கடை நிலைகளைக் குறிக்கும்
           பாணி, தூக்கு, சீர் ஆகியவற்றில் இடை நிலை.
          the middle order of a musical mode, called tALam
          2. ஏழுவகைத் தூக்குகளில் ஒரு தூக்கு, one of the seven kinds of tALam.
          3. ஆராய்ந்து பார்த்தல், examination 
1.1.
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் - நற் 107/4
வீசுகின்ற காற்று தூக்கி அசைத்ததால் இலையெல்லாம் உதிர்ந்துபோன நெற்றுக்கள்
1.2.
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி
செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் - பொரு 176,177
(ஒன்றும் நிலைத்து)நில்லாத (இவ்)உலகத்தின் நிலைமையை ஆராய்ந்து பார்த்து,
‘(நீயிர்)செல்வீராக' என விடுவான் அல்லன்
1.3.
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற - அகம் 364/4,5
சிறந்த பொன்னாலான விளங்கும் அணிகளைத் தொங்கவிட்டாற் போன்ற
நீண்ட பூங்கொத்துக்களையுடைய கொன்றை அழகுபெற
1.4.
கையும் காலும் தூக்க தூக்கும்
ஆடி பாவை போல - குறு 8/4,5
கையையும் காலையும் தூக்கத் தானும் தூக்கும்
கண்ணாடிப் பிம்பம் போல
1.5.
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன்
கழங்கு மெய்ப்படுத்து கன்னம் தூக்கி - ஐங் 245/1,2
பொய் உரைக்காத மரபினையுடைய நம் ஊரின் வயதான வேலன்
கழங்கினைப் போட்டுப்பார்த்து, நோய்தணிவதற்காக நேர்ந்த பொருளைத் தூக்கிப்பிடித்து
1.6.
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டு
மூட்டு_உறு கவரி தூக்கி அன்ன - அகம் 156/1,2
முரசங்களையுடைய செல்வரது குதிரையின் தலை உச்சியில்
இணைத்துத் தைத்த கவரியை நிமிர்த்து வைத்ததைப் போன்ற
2.1
தாளத்தை மூன்று கூறுகளாகப் பிரிப்பதுண்டு. எடுத்தல், விடுத்தல், தொடுத்தல் என்ற மூன்று காலப் பிரிவு
அவை. தாளத்தை முதலில் கொட்டுதலும், பிறகு இடையே கையை விடுத்தலும், மீட்டும் தொடுத்துக் 
கொட்டுதலும் ஆகிய அந்த மூன்றையும் முறையே பாணி, தூக்கு, சீர் என்பார்கள்

மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள்
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ - கலி 1/8-10
மிக்குச் செல்கிற போர்கள் பலவற்றையும் வென்று, அதன் வலிமையால் பகைவர் வெந்த சாம்பலை அணிந்து,
பாண்டரங்கம் என்னும் கூத்தினை ஆடும்போது, மூங்கில் போன்ற அழகும், அணை போன்ற மெல்லிய தோள்களும்
வண்டுகள் ஒலிக்கும் கூந்தலும் உடைய இறைவி, தாளத்தின் இடையில் அமையும் தூக்கினைத் தருவாளோ?
2.2
செந்தூக்கு, மதலைத்தூக்கு, துணிபுத்தூக்கு, கோயில் தூக்கு, நிவப்புத்தூக்கு, கழால் தூக்கு, நெடுந்தூக்கு 
என்ற ஏழு வகைப்படும் தாளவகை

வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம் - அகம் 382/4
பல்வேறு குரலை உடையனவாகிய தாளத்தின் வழிப்படும் ஒரு தூக்கினையுடைய இனிய வாச்சியங்களைக் கொண்டு
2.3
நோக்கும்_கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார்
தூக்கு இலி - கலி 63/1,2
பார்க்கும்போது நம்மைப் பார்த்துத் தொழுகின்றான், அதனைப் பிறர் காண்பாரே
என்று சற்றும் ஆராய்ந்துபாராதவன்

 மேல்
 
  தூங்கணம்குரீஇ - (பெ) பார்க்க : தூக்கணம்குரீஇ
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்குரீஇ
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே - குறு 374/5-7
வளைந்த சிறகுகளையுடைய தூக்கணங்குருவி
உயரமான கருத்த பனைமரத்தில் கட்டிய
கூட்டைப் பார்க்கிலும் கதைபின்னிக்கொண்டிருந்த இந்த ஊரும் நம்மோடு ஒன்றிப்போயிற்று.

 மேல்
 
  தூங்கல் - (பெ) 1. தொங்குதல், suspension
          2. தூக்கக் கலக்கம், drowsiness
          3. வாளாவிருத்தல், சோம்பியிருத்தல், being idle
          4. ஆடுதல், dancing
          5. ஒரு சங்க காலப் புலவர், a poet of sangam age
1.
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை - நற் 135/1
தொங்குதலையுடைய ஓலைகளையும், உயர்ந்து நீண்ட மடல்களையும் கொண்ட பனைமரத்தின்
2.
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ - முல் 53,54
(தலைமயிரைத்)துணியால் கட்டிச் சட்டையிட்ட, தூக்கக்கலக்கத்திலும் விரைப்பான நடையுடைய
மிக்க அனுபவமுடையோர் (மெய்க்காப்பாளராகக்)காவலாகச் சூழ்ந்து திரிய
3
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை
தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் - நற் 258/8,9
பசிய இறாமீனைக் கவர்ந்த பசுமையான கண்களைக்கொண்ட காக்கை,
கடலில் செல்லாது வாளாவிருக்கும் தோணியின் பாய்மரக்கூம்பினில் சென்றுதங்கும்
4.
வல்லோன்
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் - அகம் 98/19,20
வல்லோன்
ஆட்டும் பொறி அமைந்த பாவையைப்போல ஆடுதலை விரும்பின்
5.
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை - அகம் 227/16
தூங்கல் என்னும் புலவரால் பாடப்பெற்ற மிக உயர்ந்த நல்ல புகழ்

 மேல்
 
  தூங்கு - (வி) 1. தொங்கு, hang, be suspended
         2. ஊசலாடு, swing
         3. பக்கவாட்டில் அசை, sway from side to side, as an elephant
         4. நிலையாகத் தங்கு, remain, abide
         5. தூங்கல் ஓசையைக் கொண்டிரு, have the pattern of sound 'thUngal' 
         6. தாமதி, delay
         7. நடனமாடு, dance
         8. மெதுவாக நட, walk slowly
         9. இடையறாது விழு, pour, rain, fall unceasingly;
1.
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை - குறி 86
இண்டம்பூ, இலவம்பூ, தொங்குகின்ற பூங்கொத்தினையுடைய கொன்றைப்பூ
2.
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் - கலி 131/11
இடைவிடாமல் தேன் துளிர்க்கும் பெரிய மலர்களையுடைய குளிர்ந்த தாழையின்
விழுதைக் கயிறாகத் திரித்துச் செய்த ஊஞ்சலில் நீ வந்து ஆடினால்;
3.
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு
பிடி புணர் வேழம் - பொரு 125,126
உடுக்கை போலும் அடிகளையும் அசைந்த நடைனையும் உடைய கன்றுகளுடன்,
பிடிகளைக் கூடின களிற்றியானைகளையும்
4.
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் - பெரும் 10
சுனை வற்றியதைப் போன்ற இருள் நிறைந்திருக்கும் உள்நாக்கில்லாத வாயினையும்
5.
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் - பதி 43/30
மனம் அடங்காமல் புகழ்ந்த, தூங்கல் ஓசையினைக் கொண்ட பாட்டிற்கேற்ப முழங்கும் முழவினையுடைய
6.
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள்
ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு - பெரும் 431-433
பொன்னைக் கொழித்துக்கொண்டு குதிக்கும் கடத்தற்கரிய கங்கையாற்றின்
பெரிய நீரைக் கடந்துபோகும் மனக்கலக்கமுள்ள மாக்கள்
ஒரேயொரு தோணி வரும் காலத்திற்காகக் காத்திருத்தலைப் போல
7.
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 159/9,10
மிக்கா குரலையுடைய விரைவான உடுக்கின் ஒலிக்கு ஒத்த தாளத்தோடு ஆடி
தழையுடன் கூடிய கண்ணியைச் சூடியவராய் ஊனைப் புழுக்கி உண்ணும்
8.
கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை - அகம் 54/11,12
கொன்றக்கனியால் குழலிசைப்பவராய்ப் பின்னால் மெதுவே நடந்துவர,
வீடுகள்தோறும் செல்லும், மொட்டுகள் மலரும், மாலை நேரத்தில்
9.
கண்ணீர்
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே - புறம் 277/4-6
கண்கள் சொரிந்த நீர்
வலிய கழையாகிய மூங்கிலிடத்து அசையும் மூங்கில் புதரின்கண்
மழை பெய்த வழித் தங்கி விழும் நீர்த்துளியினும் பலவாகும்.

 மேல்
 
  தூங்குந்து - (வி.மு) ஆடும், will dance
திண் திமில் வன் பரதவர்
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து - புறம் 24/4-6
திண்ணிய திமிலையுடைய வலிய பரதவர்
வெம்மையை உடைய மதுவை உண்டு
மெல்லிய குரவைக் கூத்திற்கு ஏற்ற தாளத்திற்கு ஏற்ப ஆடும்.

 மேல்
 
  தூசு - (பெ) ஒரு வகை மெல்லிய ஆடை, a light dress
தூசு உடை துகிர் மேனி - பட் 148
தூசாகிய ஆடையும், பவளம் போலும் நிறமும்

 மேல்
 
  தூண்டு - (வி) 1. (உலக்கையால்) குற்று, pound as with a pestle
         2. செலுத்து, spur, goad
1.
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி - அகம் 9/12
ணால் சிறந்த உலக்கையால் குற்றும் உரலிலிருந்து எழும் தாளஒலி
2.
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ - புறம் 82/3,4
கட்டிலைப் பிணிக்கும் புலைமகன் கையிலுள்ள
வாரைச் செலுத்தும் ஊசியினும் விரைந்தது.

 மேல்
 
  தூணம் - (பெ) தூண், pillar
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த
வேள்வி தூணத்து அசைஇ - பெரும் 315,316
நூற்கேள்வியையுடைய அந்தணர் செய்தற்கரிய கடனாகச் செய்து முடித்த
வேள்விச்சாலையின் வேள்வித்தூணின்மேல் இருக்க

 மேல்
 
  தூணி - (பெ அம்பறாத்தூணி, அம்புக்கூடு, quiver
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை - அகம் 9/2,3
வில்வீரர் அம்புக்கூட்டில் நிறைய வைத்திருக்கும்
அம்பின் குப்பி நுனையைப் போன்று அரும்பிய இலுப்பையின்

 மேல்
 
  தூது - (பெ) 1. கூழாங்கல், pebble
        2. ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்குக் கொண்டுசெல்லும் செய்தி, message
1.
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் - பட் 58
கூழாங்கல்லை உண்பதாகக் கருதப்படும் தூதுணம்பறவையுடன் ஒழிவிடத்தில் தங்கும்
2.
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர்
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று - பரி 8/36,37
தலைவியரால் தூதாக ஏவிவிடப்பட்ட வண்டுக் கூட்டத்தின் இனிய இசை, அவர்களின்
காதல் பெருக்கத்தைப் பழமையான மதுரையின் மதிலோரத்து மக்கள் அறிந்துகொள்ளும் ஆரவாரமாயிற்று

 மேல்
 
  தூதை - (பெ) விளையாட்டுக்கு உதவும் சிறிய மரப்பானை, Toy utensils of wood;
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும்
விளையாட - கலி 59/4-6
துடுப்பு என்று ஒப்புமை கூறும்படியாக உன் திரண்ட, தம்மில் ஒன்றாக அமைந்த, மென்மையான முன்கையினால்
ஒளி படரும் வேலைப்பாடு மிக்க மரத்தால் செய்த சிறு பானையாலும், பாவையாலும்
விளையாடுவதற்கு

 மேல்
 
  தூம்பு - (பெ) 1. உள்துளை, tubularity
         2. உள்துளையுள்ள ஒரு பொருள், மூங்கில் குழாய், any tube like a bamboo tube
         3. முங்கிலினாலான நெடுவங்கியம் என்னும் இசைக்கருவி, A flute made of bamboo ;
1.
கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்
பாம்பு - திரு 148-150
நஞ்சுடன் மறைந்திருக்கும் உள்துளையுடைய வெண்மையான பல்லினையும்,
நெருப்பென்னும்படி நெட்டுயிர்ப்புக்கொள்ளும் அச்சம் தோன்றும் கடிய வலிமையினையும் உடைய,
பாம்புகள்
2.
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி - பதி 81/21
மூங்கில் குழாயினுள்ளே முதிர்வடைந்த இனிய கள்ளினை நிறைய அருந்தி,
3.
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு - மலை 7
இளியென்னும் பண்ணின் ஓசையைத் தானொலிக்கும் குறுகிய பாரமான நெடுவங்கியத்துடன்

 மேல்
 
  தூமம் - (பெ) 1. புகை, smoke
         2. தூமகேது, புகைக்கொடி, வால்நட்சத்திரம், comet
1.
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் - கலி 104/42-44
குன்றாத சினங்கொண்ட அழகையுடைய காளையைப் பார்! இது ஒன்று!
அச்சம்தரும் மருந்துப்புகை எழுப்ப, வெகுண்டு
சுற்றித்திரியும் கொலைவெறியுள்ள களிற்றினைப் போல் இருக்கிறது
2.
மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் - புறம் 117/1
சனிமீன் புகைகளோடு கூடிப் புகையினும், தூமகேது தோன்றினாலும்

 மேல்
 
  தூய் - (வி.எ) தூவி, sprinkling
நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர - நெடு 43,44
நெல்லையும் மலரையும் சிதறி, (இல்லுறை தெய்வத்தை)கைகூப்பி(வணங்கி),
-- வளப்பமுள்ள அங்காடித் தெரு(வெல்லாம்) மாலைக் காலத்தைக் கொண்டாட

 மேல்
 
  தூய - 1. (பெ.அ) சுத்தமான, pure
     - 2. (வி.எ) தூவிய, sprinkled 
1.
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி - பொரு 154,155
தையலையுடைய துணிகளை நீக்கி, தூயவாகிய
(பட்டுக்)குஞ்சம் (உள்ள)கரையையுடைய பட்டு உடைகளைத் தந்து
2.
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் - பெரும் 338
சிவந்த பூக்கள் தூவப்பட்ட (புல் முதலியவற்றைச்)செதுக்கிய முற்றத்தில்,

 மேல்
 
  தூர் - 1. (வி) 1. மூடு, அடை, மேடாக்கு, fill up, close up as a well
         2. அடைபடு, be blocked, closed
         3. மிகுதியாகப் பொழி, To pour forth in showers, as arrows;
         4. நிரம்பு, be filled up
     - 2. (பெ) பனையின் வேர்ப்பற்றுள்ள அடிப்பகுதி, Root-like formation about the stump of palmyras
1.1
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர்
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல்
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர்
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் - அகம் 21/22-26
வலிய வாயையுடைய கோடலியையுடைய கூழ் குடிக்கும் கிணறுதோண்டுவோர்
(நீர்) ஊறாமையால் விட்டுவிட்டுச் சென்ற சருகுகள் நிறைந்த பள்ளங்களை,
தந்தங்களை விரும்பிய கடின மனம் படைத்த கானவர்
எளிதாக எண்ணி நடக்கும் வழிகளில் தோண்டிய குழிகள் என்று எண்ணி
பெரிய ஆண்யானையைக் கொண்ட யானைக்கூட்டம் மூடி மேடாக்கும்
1.2
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை - புறம் 164/4
துளை அடைத்துப்போன பொல்லாத வறிய முலையை
1.3
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப - நற் 373/1,2
வீட்டு முற்றத்தில் உள்ள பலாமரத்தின் பழுத்துள்ள சுளைகளைக் கையால் வளைத்து,
புல்லிய தலையைக் கொண்ட மந்தி உண்டபின் கொட்டைகளைக் கீழே உதிர்க்க
1.4
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் - நற் 228/3
கண்கள் தூர்ந்துபோகுமாறு பரந்த, மிக்க இருள் பரவிய நள்ளிரவில்
2.
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல்
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை - பரி 2/42,43
தமது நிலை கெட்டு, வேரும் தூரும் மடலும்
குருத்தும் பறிக்கப்படாத உயர்ந்த கரிய பனைகளின் உச்சியிலிருக்கும்

 மேல்
 trument
  தூரியம் - (பெ) இசைக்கருவி, musical ins
அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க - மது 460
அந்திப் பொழுதின் விழாவில் இசைக்கருவிகள் முழங்க 

 மேல்
 
  தூவல் - (பெ) 1. தூவுதல், sprinkling
         2. தூறல் மழை, drizzle
         3. துவலை, நீர்த்துளி, little drops of water
1.
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும்
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் - நெடு 64,65
‘கல்'லென்கிற ஓசையுடன் தூறலின் (நீர்த்திவலைகளைத்)தூவுகையினால், ஒருவருமே
குவிந்த வாயையுடைய செம்புகளில் தண்ணீரைக் குடியாராய்ப்
2.
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி - மலை 514
தூறலால் செழுப்புற்றுத் தழைத்து உயர்ந்த, அரும்புகள் முதிருகின்ற (மணம்வீசும்)நறைக் கொடியும்,
3.
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் - நற் 354/7
காற்றால் அசையும் தோணியையுடைய நீர்த்துவலைகள் தெறித்துவிழும் கடற்கரையில்

 மேல்
 
  தூவா - (வி.எ) நிறுத்தாமல் (அழு), (cry) without ceasing
தாய் இல் தூவா குழவி போல
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே - புறம் 4/18,19
தாய் இல்லாமல் ஓயாமல் அழும் குழவியைப் போல
ஒழியாது கூப்பிடும் உன்னைச் சினப்பித்தவருடைய நாடு.

 மேல்
 
  தூவி - (பெ) பறவைகளின் மென்மையான இறகு, the soft feather of a bird
இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள்
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ - கலி 72/1,2
பல அடுக்குகளால் உயர்ந்த நீலப் பட்டு விரித்த மென்மையான மெத்தையில்
துணையோடு சேர்ந்த அன்னத்தின் தூவியால் செய்த மென்மையான தலையணையில் சாய்ந்துகொண்டு

புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் - நற் 329/4-6
அண்மையில் குஞ்சு பொரித்ததால் வரிசையாகப் பருத்த புள்ளிகளையுடைய முதிய பருந்தானது
இறகுகளைத் தீவிரமாக அடித்துக்கொள்வதால் இற்று விழுந்த காற்றில் பறக்கும் புல்லிய அடி இறகுகளைத்
தம்முடைய செம்மையான அம்புகளில் இறுகக்கட்டிய கொடுமையான ஆண்கள்

	

 மேல்
 
  தூவு - (வி) 1. தெளி, sprinkle
        2. மிகுதியாகச் சொரி, shower, pour forth
1.
பையென
வடந்தை துவலை தூவ - நற் 152/5,6
மெல்லென
வாடைக்காற்று மழைத்துளிகளைத் தெளிக்க
2.
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்_காலே - புறம் 331/13
அள்ளி வழங்கவும் வல்லவனாவான் அவன், பலரும்கொள்ளுமாறு தரக்கூடிய செல்வக் காலத்தில்

 மேல்
 
  தூற்று - (வி) 1. தூவிவிடு, இறை, அள்ளிவீசு, throw up
         2. நிந்தி, பழிகூறு, defame, slander
1.
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர்
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப - நற் 15/1-3
முழங்குகின்ற கடலலைகள் கொழித்துக் கொணர்ந்த பெரிதான மணல்மேடு
காற்றால் ஆடும் துகிலின் வளைவுகள் போலப் பெருமளவில் உருவாகும்படி
ஊதைக்காற்று தூவிவிடும் ஓயாது இயங்கும் கடற்கரைத் தலைவனே!
2.
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் - கலி 3/1
அறஉணர்வு சிறிதும் இன்றி அயலார் நிந்திக்கும் பழிச்சொற்களைக் கேட்க நாணியும்

 மேல்
 
  தூறு - (பெ) புதர், bushes, thick underwood
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப - மது 302
பெரிய மூங்கிலின் பசிய புதரினை மிக்க நெருப்பு சுட்டுவதக்க,

 மேல்