<<முந்திய பக்கம்

சங்க இலக்கியம் - அருஞ்சொற்களஞ்சியம்
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
கு - முதல் சொற்கள்
குஞ்சரம்
குஞ்சி
குட்டம்
குடந்தம்
குடம்பை
குடா
குடாரி
குடிஞை
குடுமி
குடைச்சூல்
குண்டு
குண்டை
குணில்
குதிர்
குந்தம்
குப்பை
குமரிமூத்த
குமிழ்
குய்
குயம்
குயவரி
குயில்
குரம்பை
குரல்
குரவம்
குரவை
குரால்
குரீஇ
குரீஇப்பூளை
குரு
குருக்கத்தி
குருகிலை
குருகு
குருந்தம்
குருந்து
குரும்பி
குரும்பை
குருளை
குரூஉ
குல்லை
குலவு
குவவு
குவளை
குவை
குழல்
குழிசி
குழுமு
குளகு
குளம்பு
குளவி
குளிறு
குறங்கு
குறடு
குறள்
குறுநறுங்கண்ணி
குறும்பு
குறும்பூழ்
குறும்பொறி

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
 
  குஞ்சரம் - (பெ) யானை, elephant
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் - அகம் 92/3,4
யானையை நடுங்கும்படி தாக்கி, வளைந்த கோடுகளையும்
சிவந்த கண்ணினையுமுடைய பெரிய புலி முழங்கும் மலைச்சாரலில் 

 மேல்
 
  குஞ்சி - (பெ) குடுமி, tuft of men's hair
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ்
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் - குறி 107-112
எண்ணெய் தேய்த்து நீவிவிட்ட, சுருள்மயிர் வளர்ந்த -- நல்ல கருநிறம் அமைந்த,
குளிர்ந்த மணமுள்ள மயிர்ச்சாந்தை(நறுமணத்தைலம்) மணக்குமாறு பூசிமெழுகி,
அந்த ஈரம் உலருமாறு விரலால் கோதிவிட்டு சிக்கு எடுத்து,
வயிரம்பாய்ந்த அகிலின் அழகிய புகையை ஊட்டுதலால், யாழ் ஓசையைப் போன்று
அழகு மிகுகின்ற இசைப்பாட்டினையுடைய வண்டுகள் ஆரவாரிக்கும்படி, அகிலின் நெய்ப்புக் கலக்கப்பெற்று
(நீல)மணியின் நிறத்தைக் கொண்டுள்ள -- கரிய பெரிய குடுமியின்கண்,

 மேல்
 
  குட்டம் - (பெ) 1. குளம், tank, pond
         2. ஆழம், depth
         3. ஒரு நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாகங்களில் ஒரு ஒரு பாகம், பாதம், one fourth part of a star
1.
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும்
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி - பெரும் 270,271
சிவந்த வரியினையுடைய கயல்களோடே பசிய இறாப் பிறழ்ந்துநின்ற,				270
கரிய பெரிய ஆழமான குளங்களில் பிள்ளைகளோடு நீந்தி,
2.
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் - மது 540
பெரிய கடலின் ஆழ்பகுதியினின்(று வரும்) புலால் நாறும் அலைகளின் எழுச்சி	
3.
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து
ஆர் இருள் அரை இரவில் - புறம் 229/1,2
மேச இராசியில் பொருந்திய கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில்
நிறைந்த இருளையுடைய பாதி இரவில்

12 இராசிகளில் முதல் இராசி மேசம்.
27 நட்சத்திரங்களில் முதல் நட்சத்திரம் அசுவினி.
எனவே ஒவ்வொரு இராசிக்கும் இரண்டேகால் நட்சத்திரங்கள் பொருந்தும்.
முதல் இரண்டு நட்சத்திரங்கள் அசுவினி, பரணி.
இவை முழுதும் மேச இராசியில் பொருந்தும். அடுத்து வரும் கார்த்திகையில்
கால் பங்கு மேச இராசியில் பொருந்தும்.
ஆடு என்பது மேசம். அழல் என்பது கார்த்திகை. குட்டம் என்பது கார்த்திகையின் முதல் பாதம்.

 மேல்
 
  குடந்தம் - (பெ) கைகூப்பி உடலைவளைத்துச்செய்யும் வழி பாடு,
         Joining the hands together and bending the body, in worship
குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி - திரு 229
மெய் வளைத்துக் கைகூப்பி, அழகிய மலர்களைச் சிதறி

 மேல்
 
  குடம்பை - (பெ) 1. பறவைகளின் கூடு, birds' nest
          2. சிறிய குடில், small shed
1.
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் - நற் 91/6,7
மேலே ஓங்கி உயர்ந்த கிளையின் மீதிருக்கும் கூட்டிலிருந்து
தாயை அழைக்கும் குஞ்சுகளின் வாய்க்குள் கொடுக்கும்
2.
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் - அகம் 381/7
கன்றின் தோலினால் ஆன குடிலையுடைய, சினம் பொருந்திய நாயையுடைய வடுகர் 

 மேல்
 
  குடா - (பெ) வளைவு, bend
குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் - திரு 313
கரிய நிறத்தையுடைய மயிரினையுடைய உடம்பினையும் வளைந்த அடியினையுமுடைய கரடி

 மேல்
 
  குடாரி - (பெ) கோடாலி, axe
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு - பரி 5/34
நெருப்பு கனன்று தணியாமல் கொழுந்துவிட்டு எரியும் தன் மழுப்படையைக் கொண்டு

 மேல்
 
  குடிஞை - (பெ) ஒரு வகை ஆந்தை, Rock horned owl, Bubo bengalensis
1.
குடிஞைகள் ஒலியெழுப்பும்போது இரட்டை இரட்டையாக ஒலி எழுப்பும்.
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து - மலை 141
பேராந்தைகள் இரண்டிரண்டாக ஒலி எழுப்பும் நெடிய மலைச் சாரலில்

இரட்டுதல் என்றால் யானை மணி போல இரண்டாகச் சேர்ந்து ஒலித்தல்.
(யானை மணி ‘டிங் டாங், டிங் டாங்’ என்று ஒலிப்பதை அறிவோம்)
2.
கோட்டான்கள் உடுக்கு அடிப்பதுபோல ஒலி எழுப்பும்.

அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் - புறம் 370/6
பாலை வழியில் இருக்கும் கோட்டானின் உடுக்கடிப்பது போன்ற இனிய குரல்
(உடுக்குகள் டும்டும், டும்டும் என்று இரட்டிப்பாக ஒலிப்பதை அறிவோம்.

இதனையே பறவை இயலார் கூற்றும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
“Male has a deep, resonant, double hoot bu-whooh, repeated at intervals of several seconds”
3.
இதன் குரல் இனிமையானது.
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் - புறம் 370/6
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப - நற் 394/2,3
என்ற அடிகள் இதனை உணர்த்தும்.
4.
குடிஞைகள் பெரும்பாலும் ஊரைவிட்டு அகன்றிருக்கும் மலைகளில் வாழும்.
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து - மலை 141
திரி வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை - - அகம் 283/6
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் - அகம் 19/5
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் - அகம் 9/13
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் - புறம் 170/7
என்ற அடிகள் இதனை உணர்த்தும்.

	

ஆண்டலை, ஊமன், குடிஞை, குரால், கூகை என்பன தமிழ்நாட்டு ஆந்தை வகைகள்.

	பார்க்க : ஆண்டலை ஊமன்
         குரால் கூகை


 மேல்
 
  குடுமி - (பெ) 1. உச்சிக்கொண்டை, bird's crest
         2. கிரீடம், crown
         3. மரத்தின் உச்சி, top of a tree
         4. உச்சி மயிர், tuft of hair
         5. முதுகுடுமிப் பெருவழுதி என்ற பாண்டியன்.,
          Name of a Pāṇdya king, Mutu-kuTumi-p-peru-vazhuti
1.
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் - குறு 234/4
கொண்டையையுடைய சேவல் நெடிய நகரில் கூவிஅறிவிக்கும்
2.
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் - பெரும் 451
காவலமைந்த மதில்களை அழித்து (அவ்வரசரின்)கிரீடம்(முதலியவற்றை) கொள்ளும்
3.
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு - குறு 281/2
திரண்ட பனையின் உச்சியில் உள்ள வெள்ளிய குருத்தோலையோடு சேர்த்து வைத்த
4.
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து - அகம் 176/19
புன்மையான, குதிரையின் தலையாட்டத்தைப் போன்ற உச்சி மயிரையுடைய புதல்வனைப் பெற்று
5.
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி - புறம் 6/26
தணியாத வள்ளல்தன்மை உள்ள தகுதி மாட்சிமைப்பட்ட குடுமிப்பெருவழுதியே!

 மேல்
 
  குடைச்சூல் - (பெ) 1. உள்ளே குடையப்பட்டது. The state of being hollow
           2. சிலம்பு, anklet
1.
வில் வகுப்புற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல்
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து - அகம் 198/9,10
வில்லைப்போல் வகையமைந்தநன்மை பொருந்திய வளைந்த உள்ளே குடைந்து வெற்றிடமாயுள்ள
அழகிய சிலம்பினை ஒலியாது ஒடுக்கி அச்சத்துடன் வந்து
2.
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல்
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் - பதி 68/18,19
சிவந்த விரல்கள் மேலும் சிவந்து போன அழகிய வரிகளையும், சிலம்பையும்
காண்பாரை வருத்தும் அழகையும் உடைய மகளிரின் மனத்தைத் தன்வயப்படுத்தும்

 மேல்
 
  குண்டு - (பெ) 1. ஆழம், depth
         2. தாழ்ச்சி, state of being low
1.
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி - திரு 199
ஆழமான சுனையில் பூத்த மலர்(புனையப்பட்ட) வண்டு வீழ்கின்ற மாலையினையும்
2.
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் - பெரும் 397
திண்ணிய தேர்கள் பலமுறை ஓடிக் குழித்த தாழ்ச்சியையுடைய நீண்ட தெருவில்

 
  குண்டை - (பெ) குறுமை, shortness
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி - அகம் 184/8
குறிய கிளைகளையும், சிறிய முட்களையும் உடைய கள்ளியின்

 மேல்
 
  குணில் - (பெ) குறுந்தடி, short stick, drum stick
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி - புறம் 143/9
குறுந்தடியால் அறையப்பட்ட முரசு போல ஒலிக்கும் அருவி

 மேல்
 
  குதிர் - (பெ) 1. நெல் முதலிய தானியங்களைச் சேமிக்கும் பெரிய கூடு, Large earthen receptacle for storing grain
        2. ஒரு வகை குறுமரம், A low shrub with sharp axillary spines, Canthium parviflorum
1.
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் - பெரும் 186
பிடித்திரள் நின்றாற்போன்று (தானியங்கள் சேமிக்கும்)குதிர்களையுடைய முன்றிலையும்,
2-
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை - அகம் 75/5
கரிந்துபோன குதிர் மரத்தினையுடைய காட்டில் வாழும் வாழ்க்கை

	

 மேல்
 
  குந்தம் - (பெ) குத்து வேல், short spear
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து - முல் 41
பூத்தொழிலைத் தலையிலேயுடைய எறியீட்டிகளை ஊன்றி, கேடயங்களை வரிசையாக வைத்து

 மேல்

		

 
  குப்பை - (பெ) 1. குவியல், heap
         2. தானியக் குவியல், heapof grains
         3. கழிவுப்பொருள்கள், garbage
         4. தூசு, செத்தை, dust, dried leaves

1.
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை - அகம் 206/14
நீண்டு கிடக்கும் வெள்ளை உப்பின் அளவிலடங்காத குவியல்
2.
குன்று என குவைஇய குன்றா குப்பை - பொரு 244
மலை என்னும்படி குவித்த குறையாத நெற்குவியல்
3
குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை - சிறு 137
குப்பையில் விளைந்த கீரையை உப்பு இல்லாமல் வேகவைத்து
4.
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி - புறம் 116/7
ஈச்ச மரத்தின் இலைகளையுடைய குப்பையின் மேல் ஏறி

 மேல்
 
  குமரிமூத்த - (பெ.அ) பயன்படாமல் காலம் கழிதல், remain unutilised for long
குமரிமூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் - பெரும் 247
கன்னிமையோடே முதிர்ந்த கூடுகள் உயர்ந்து நின்ற நல்ல இல்லங்களையும்

குமரிமூத்தல் என்பது உபயோகப்படுத்தாமல் காலம்கழிதல். ஒரு கன்னி மணப்பருவம் அடைந்தும்
கணவனைப் பெறாமல் வீணே முதியவள் ஆகிவிடுவதைக் குமரி மூத்தல் என்கிறோம். 

அமரர் கோன் ஆனையின் அருந்துவோர் பெறாமல்
குமரிமூத்த என் பாத்திரம்
என்று மணிமேகலையில் வருவதுவும் இதனை மெய்ப்பிக்கும்.

ஓர் அறுவடையின் போது, அப்போதைக்குத் தேவையானதை வைத்துக்கொண்டு அதிகமாய் இருப்பதை
குதிர் என்னும் சேமிப்புக் கிடங்கில் போட்டு வைப்பார்கள். பின்னர் தேவைப்படும்போது குதிரிலிருந்து
எடுத்துப் பயன்படுத்துவார்கள். அப்படித் தேவைப்படாத அளவுக்குப் புதிய தானியங்கள் வந்துகொண்டே 
இருந்தால், குதிருக்குள் இருப்பது அப்படியே நெடுங்காலம் இருக்குமல்லவா! இதனையே
குமரிமூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் என்கிறார் பெரும்பாணாற்றுப்படைப் புலவர்.

 மேல்
 
  குமிழ் - (பெ) ஒரு மரம், gmelina arborea
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் - நற் 274/5
குமிழ மரங்கள் செறிந்துவளர்ந்த, சிறிதானவும் பலவானதுமான வழிகளில்

	

 மேல்
 
  குய் - (பெ) 1. தாளிப்பு, seasoning with spices
        2. தாளித்த புகை, smoke which comes while seasoning
1.
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும - குறு 167/3
குவளை போன்ற மையுண்ட கண்களில் தாளிதப்புகை நிறைய
2.
நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் - நற் 380/1
நெய்யும், தாளிப்புப் புகையும் படிந்து, என் உடம்புடன்
அழுக்கடைந்துள்ளது என் ஆடையும்; தோள்களும்

 மேல்
 
  குயம் - (பெ) 1. அரிவாள், sickle
         2. இளமை, juvenility, youth
         3. குயவர், potter
1.
கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து - பொரு 242
குனிந்துநின்று, அரிவாளின் வாயால் நெல்லை அறுத்துச்,
2.
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி - அகம் 48/11
இளமை தங்கும் மார்பினில் சிவந்த சந்தனத்தைப் பூசி,
3
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய
கள் அரிக்கும் குயம் - புறம் 348/2,3
கணுவில் தோன்றும் மடலில் கட்டப்பட்டிருந்த இனிய தேன் கூட்டினின்றும் தேனீக்கள் பறந்தோட
தேனடையிலுள்ள தேனை வடித்துக்கொள்ளும் குயவர்.

 மேல்
 
  குயவரி - (பெ) அரிவாளைப்போன்ற வரிகளையுடைய புலி, Tiger, as having sickle-shaped stripes
குயவரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 398/22
புலியின் பெரிய ஆணானது தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண் மிகுந்து

 மேல்
 
  குயில் - 1. (வி) 1. குடை, துளையிடு, hollow out, tunnel, make a hole
          2. கல்லில் எழுத்துக்களைப் பொறி, inscribe on a stone
       2. (பெ) இனிமையான ஓசை எழுப்பும் கரிய நிறப்பறவை, cuckoo
1.1.
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் - நெடு 88
பாறைக்குன்றைக் குடைந்து செதுக்கியதைப் போன்ற கோபுரத்தை (மேலே)உடைய வாயில்களையும்
1.2.
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து - அகம் 297/8
பெயரும் பீடும் விரியத் தோன்றுமாறு பொறித்த எழுத்துக்களையுடைய
2.
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் - பெரும் 374
வெயில் நுழைந்து அறியாத, குயில் நுழையும் சோலையில்

 மேல்
 
  குரம்பை - (பெ) குடிசை, சிறுகுடில், small hut
நான்கு கழிகளை நட்டு, நாற்புறம் சுவர் அல்லது தடுப்பு எழுப்பி, மேற்கூரையைக் கொண்ட ஓர் அமைப்பு.
1.
பெரிய வெயிலை இது தாங்காது.
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை - சிறு 174,175
மிகுகின்ற வெயிலுக்கு (உள் உறைவோர்)வருந்திய வெப்பம் விளங்குகின்ற குடில்
2.
ஈச்ச மரத்தின் இலை, வேறு இலைதழைகள், அரிந்த தட்டைகள், நாணற்புல், முள் 
ஆகியவை கூரையாக வேயப்பெற்றிருக்கும்.
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை - பெரும் 88
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி - மது 310
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை - அகம் 315/16
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை - குறி 153
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே - குறு 235/5
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை - நற் 207/2
3.
மிகவும் குறுகலாக இறங்கும் கூரையினை உடையது.
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் - பெரும் 265
இறை என்பது கூரையின் இறக்கம்.

	

 மேல்
 
  குரல் - (பெ) 1. ஒலி, ஓசை, sound, voice
        2. பூங்கொத்து, cluster of flowers
        3. கதிர், er of corn
        4. செழுமை, Plenteousness, abundance
        5. பெண்களின் கூந்தல், women's hair
1.
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி - பெரும் 156
புலி(யின் முழக்கம் போன்ற) ஓசையையுடைய மத்தினை ஆரவாரிக்கும்படி கயிற்றை வலித்து
2.
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன - பெரும் 192
நெடிய கொத்தினையுடைய சிறு பூளையின் பூவை ஒத்த
3.
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் - மலை 108
கொய்யப்படும் பக்குவம் பெற்றன பிணைந்துகிடக்கும் கதிர்களையுடைய தினை
4.
குரல் கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான்
உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் - கலி 144/12,13
'செழுமையான கூந்தலையுடையவளே! உன்னைப் பார்த்ததால் எனக்கு நேர்ந்த துன்பத்தை உனக்கு நான்
உரைக்கும் வரையிலாவது என் இனிய உயிர் என்னிடம் இருக்கிறதே'
5.
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ - அகம் 8/16
பின்புறம் மறையப் பின்னே கோதிவிட்டு. கூந்தலைக் கொத்தாகப் பிழிந்து,

 மேல்
 
  குரவம் - (பெ) ஒரு பூ, மரம், குரவு, குரா, Bottle-flower, Tarenna asiatica, Webera corymbosa
1.
இது காட்டில் வளரக்கூடியது.
குரவம் மலர மரவம் பூப்பச்
சுரன் அணி கொண்ட கானம் - ஐங் 357/1,2
கானம் என்பது காடு.
2.
மிகுந்த நறுமணம் உடையது. பாவை என்றும் அழைக்கப்படும்.
நறும் பூ குரவம் பயந்த
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே - ஐங் 344/1,2
நறுமணமிக்க பூக்களைக் கொண்ட குரவமரம் உண்டாக்கிய
கையினால் செய்யப்படாத பாவையைப் போன்ற மலர்களைக் கொய்யும் காலம் 
3.
கொத்துக்கொத்தாகப் பூக்கக்கூடியது.
பயினி வானி பல் இணர் குரவம் - குறி 69
இணர் என்பது பூங்கொத்து. இவ்வாறு பலபூங்கொத்துகளை ஒன்றாகச் சேர்த்தது போல் பூக்கும்.
4.
இதன் அரும்புகள் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும்.
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் - குறு 341/1
பல பூக்கள் தோன்றிய பசிய அரும்புகளையுடைய குராமரம்
5.
வண்டுகள் மொய்க்கும்போது இதன் பூக்கள் வெள்ளிக்கம்பி போல் உதிரும்.
வெள்ளி
நுண்கோல் அறைகுறைந்து உதிர்வன போல
அரவ வண்டினம் ஊதுதொறும் குரவத்து
ஓங்கு சினை நறுவீ கோங்கு அலர் உறைப்ப - அகம் 317/8-11
வெள்ளியின் மெல்லிய கம்பி துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டு உதிர்வன போல
ஒலிக்கின்ற வண்டுக்கூட்டம் மொய்க்கும்போதெல்லாம், குரவமரத்தின்
உயர்ந்த கிளைகளிலுள்ள நறிய பூக்கள், கோங்கின் பூக்களுக்குள் உதிர
6.
பாம்பின் பல் போன்று சிறியதாகவும் கூர்மையாகவும் இதன் அரும்புகள் இருக்கும்.
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின்- அகம் 237/3
எயிறு என்பது பல்.குரவு என்பது குரவம்.
7.
முன்பனிக்காலத்தில் தளிர்விட்டு அரும்புகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும்.
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி
கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே - நற் 224/2,3
பின்பனிக் காலம் வரப்போகிறது என்று முன்பனிக்காலத்தில்
தளிர்களை முதலில் விட்டு, குராமரங்கள் அரும்புவிடுகின்றனவே!
8.
இளவேனில் காலத்துத் தொடக்கத்தில் பூக்க ஆரம்பிக்கும்.
குரவு மலர்ந்து
அற்சிரம் நீங்கிய அரும்பத வேனில் - அகம் 97/16,17
குரவம் மலர்ந்து
முன்பனிக்காலம் நீங்கப்பெற்ற அரிய பக்குவத்தையுடைய இளவேனில் காலம்
9.
இந்த மரம் குட்டையாக இருக்கும்.
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ - நற் 56/1
குட்டையாக நிற்கும் குரா மரத்தின் சிறிய அரும்புகளைக் கொண்ட நறிய மலர்களில்
உயரமான மரங்கள் ‘ஓங்கு நிலை’ என்று கூறப்படும்.
10.
குட்டையான இந்த மரத்தின் குவிந்த கொத்துக்களாக இருக்கும் பூக்கள் வெண்மை நிறத்தவை
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ - நற் 266/2
குட்டையான காலினையுடைய குராமரத்தின் குவிந்த கொத்திலுள்ள வெள்ளையான பூ

	

 மேல்
 
  குரவை - (பெ) சங்க கால மகளிர் தம்முள் கைகோத்தாடும் கூத்துவகை
         Dance in a circle prevalent among the women of sangam era
1.
குரவைக் கூத்தின்போது பறைகள் முழக்கப்படும்.
குன்றக சிறு குடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர - திரு 196,197
2.
குறிஞ்சி நில மக்கள் குரவைக் கூத்தாடுவர்.
குன்றக சிறு குடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர - திரு 196,197
3.
குறிஞ்சி மக்கள் முருகனை வழிபடும்போது, வேலன் வெறியாட்டின்போது
இன்னிசை முழங்க, ஒருவரை ஒருவர் கைகளால் தழுவிக்கொண்டு ஆடுவர்.
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின்
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ
மன்றுதொறும் நின்ற குரவை - மது 611 -615
அரிய அச்சத்தைச் செய்யும் வேலன் வெறியாட்டமாடி வளைத்துக்கொண்டு,
அரித்தெழும் ஓசையையுடைய இனிய இசைக்கருவிகள் முழங்க, (முருகனை)முன்னிலையாக்கி,
கார் (காலத்தில் மலரும்)குறிஞ்சிப் பூவைச் சூடி, கடப்பமரத்தின்கண்
புகழ் மிக்க முருகனை வழிபடுதலால், தழுவிக் கைகோத்து,
மன்றுகள்தோறும் நின்ற குரவைக்கூத்தும்
4.
குரவையின்போது ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஆடுவர்.
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என
நறவு நாள்செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை - மலை 318-322
திருத்தமாகச்செய்யப்பட்ட வேலையுடைய தலைவனுக்கு(நன்னனுக்கு) புதிய குடியிறையாக அமையும் என்று
கள்ளை (அரசனுக்கு) நாள்செய்வதற்காகச் செய்த குறவர்கள் தம் பெண்களோடு			320
மான் தோலால் செய்யப்பட்ட சிறுபறையைச் சுழற்ற கல கல என்னும் ஓசையுடன்,
விண்ணைத் தொடும் மலையுச்சியில் வழிபாடுசெய்ய எழுப்பும் குலவை ஒலியும்
5.
நெய்தல் நில மக்களும் குரவை ஆடுவர்.
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள்
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் - ஐங் 181/1-3
நெய்தல் மலர் போன்ற மையுண்ட கண்களையும், அழகாக இறங்கும் பருத்த தோள்களையும் உடையவரான
மணல்வீடு கட்டி விளையாடிய, பொய்யுரையை அறியாத மகளிர்
குவிந்திருக்கும் வெண்மையான மணலில் குரவைக் கூத்துக்காக நின்றுகொண்டிருக்கும்
6.
மருதநில மக்களும் குரவை ஆடுவர்.
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல்
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர்
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார்
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும் - பதி 73/7-10
மருத வளம் அமைந்த விரிந்த இடத்தையுடைய விளைநிலங்களாகிய
வயல்களுக்குள் நாரைகளை விரட்டும் மகளிர்
இரவும் பகலும் தம் புத்தம்புதிய அணிகலன்களைக் கழற்றாதவராய்
அருகருகே அமைந்துள்ள பல புதுப்புது இடங்களில் குரவைக் கூத்தினை ஆடி மகிழும்,
7.
தலைவியின் காதல் நிறைவேறுவதற்காக அவளுடைய தோழிகள் குரவை ஆடுவர்.
அப்போது, தான் தலைவனுடன் சேர்வதற்காகக் கொண்டுநிலை என்ற பாடலைத் தலைவி பாடுவாள்.
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள்
கொண்டுநிலை பாடி காண் - கலி 39/27-30
தெரிந்தெடுத்த அணிகலன்களை அணிந்தவளே! நீயும் உன் காதலனும் ஒன்றுசேர்வதற்காக,
மலையில் வாழும் தெய்வமான முருகன் மனம் மகிழ, மனமகிழ்ச்சியுடன்
குரவைக் கூத்தைத் தழுவியவாறு நாங்கள் ஆட, அந்தக் குரவையில்
கொண்டுநிலை என்ற தலைவன், தலைவி சேர்க்கைக்கான பாடலைப் பாடுவாயாக",
8.
குரவைக் கூத்தாடுவோர் வட்டமாக நின்றுகொண்டு ஆடுவர்.
வட்டத்தின் நடுவில் இறுகிய ஈரமணலால் செய்த உருவத்தை வைத்திருப்பர்.
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் - அகம் 269/17-20
ஓசை பரந்து எழும் பெரிய இடத்து வட்டத்தையுடைய,
ஊது கொம்பிலிருந்து எழும் தெளிந்த இசை ஒலிக்க
வண்டல் விளையாட்டுக்குரிய பாவையை நீர் உண்ணும் துறையிலிருந்து கொண்டு வந்து வைத்து
அழகிய நெற்றியையுடைய பெண்கள் குரவைக் கூத்தாடும்.
9.
குரவை ஆடும் மகளிர் சிறிதளவு கள் அருந்தியிருப்பர். மரத்து நிழலிலும் குரவை ஆடுவர்
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர்
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின்
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர்
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் - அகம் 336/6-9
தெளிந்த கள்ளினைக் குடித்து, மகளிர்
நுண்ணிய தொழில்நலம் வாய்ந்த அழகிய குடத்தை வைத்துவிட்டு, நற்பண்பில்லாத
தலைவனின் பரத்தமையைப் பாடி, விரிந்த பூங்கொத்துக்களையுடைய
காஞ்சிமரத்தின் நிழலில் குரவை ஆடுவார்கள்.
10.
போர்வீரர்கள் சினம் மிகுந்து பாசறையில் குரவை ஆடுவர்.
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை			20
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ
சின மாந்தர் வெறி குரவை
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க - புறம் 22/20-23
பொன்னால் செய்யப்பட்ட இதழையுடைய பசிய தும்பையுடனே
மேலே அசையும் தலையாட்டம் போன்ற பனையின் தோட்டைச் செருகி
சினத்தியுடைய வீரர் வெறியாடும் குரவைக் கூத்தின் ஒலி
பொங்கி வரும் கடலின் ஒலியைப் போல கிளர்ந்து பொங்க

	

 மேல்
 
  குரால் - (பெ) 1. கபிலை நிறம், dim tawny colour
         2. கூகைப் பெடை, female of a kind of owl, female of barn owl (tyto alba)
1.
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட - குறு 224/4
கபிலைநிறப் பசு படுகின்ற துயரத்தை இரவில் கண்ட
2.
கொழு இல் பைம் துணி
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை
கவலை கவற்றும் குரால் அம் பறந்தலை - பதி 44/17-19
திரட்சி இல்லாத பசிய இறைச்சித் துண்டத்தை
வைத்த இடத்தை மறந்த பஞ்சுபோன்ற கொண்டையையுடைய ஆண்கூகையைக்
கவலைப்படச்செய்து வருத்தும் பெண்கூகையையுடைய பாழ்நிலத்தில்

மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில்
கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் - நற் 319/3-5
மணல் மிகுந்த பழமையான ஊரின் அகன்ற நெடிய தெருவில்
ஆண்கூகையானது தன் பெடையுடன் செறு
நடமாட்டமில்லாத பெரிய நாற்சந்தியில் அச்சம்தோன்றக் குழறுகின்ற ஒலியை எழுப்பும்;

எனவே, குரால் ஆந்தையானது கூகை ஆந்தையின் பெண் என்பது தெளிவு.
ஆண்கூகையைக் காட்டிலும் பெண் குரால் உருவத்தில் சற்றுப் பெரியது என்பர் பறவையியலார்.

மேற்கூறிய பதிற்றுப்பத்துக் கூற்றில் துய் தலை கூகை என்று வருவதால், கூகையும், குராலும்
பஞ்சுப்பிசிர் போன்ற மென்மையான தலையை உடையன என்பது பெறப்படும்.

	

இருப்பினும்,
குடுமி கூகை குராலொடு முரல - மது 170
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு - அகம் 265/19
என்ற அடிகளால், கூகையும், குராலும் குடுமியை உடையன என்று அறியப்படுகிறது.

	

ஆண்டலை, ஊமன், குடிஞை, குரால், கூகை என்பன தமிழ்நாட்டு ஆந்தை வகைகள்.

	பார்க்க : ஆண்டலை ஊமன்
	    குடிஞை கூகை	

 மேல்
 
  குரீஇ - (பெ) குருவி என்பதன் விகாரம். 
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் - குறு 85/2
உள்ளூர்ச் சிட்டுக்குருவியின் குதித்துக்குதித்து நடக்கும் ஆண்குருவி

 மேல்
 
  குரீஇப்பூளை - (பெ) சிறு பூளை, woolly caper, Aerua lanata
குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி - குறி 72

	

 மேல்
 
  குரு - (பெ) பளபளப்பான நிறம், glisten with colour
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் - ஐங் 275/1
குரங்குகளின் தலைவனான, நிறம் மிக்க மயிரினைக் கொண்ட ஆண்குரங்கு

 மேல்
 
  குருக்கத்தி - (பெ) மாதவிக்கொடி, Common delight of the woods, Hiptage madablota
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு - நற் 97/6
பஞ்சுப்பிசிரினை உச்சியில் கொண்ட இதழ்களைக் கொண்ட பைங்குருக்கத்தி மலருடன்

	

 மேல்
 
  குருகிலை - (பெ) ஒரு வகை அத்தி, white fig, Ficus virens Ait
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் - குறி 73

	

 மேல்
 
  குருகு - (பெ) 1. குருக்கத்தி : பார்க்க : குருக்கத்தி 
          2. நாரை, heron
          3. துருத்தி வைத்து ஊதும் கொல்லனின் உலைமூக்கு,
          Hole in the centre of the smith's forge for the nozzle of the bellows;
1.
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ - பெரும் 375,376
குறிய காலினையுடைய காஞ்சிமரத்தைச் சூழ்ந்த நெடிய கொடியினையும்,			375
பசிய இலையினையும் உடைய குருக்கத்தியின் புற்கென்ற புறத்தினையும் வரிகளையும் உடைய பூக்கள்
2.
போது அவிழ்			
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின்
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் - நற் 74/6-9
மொட்டுகள் மலர்கின்ற,
புதுமணற்பரப்பைக் கொண்ட கானலில் உள்ள புன்னை மரத்தின் நுண்ணிய தாதுக்கள்
கிழக்கிலிருந்து வீசும் காற்று வந்து மோதும்போதெல்லாம், நாரையின்
வெள்ளையான முதுகில் மொய்ப்பதுபோல் உதிர்க்கும் தெளிந்த கடற்கரையிலுள்ள
3.
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின்
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன்
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி - அகம் 202/3-6
புலியாக பகையை வென்ற புண் மிகுந்த யானை
கற்களைஇடத்தே கொண்ட மலைச் சரிவில் தன் துதிக்கையைத் தூக்கிப் பெருமூச்சுவிடுவதால்
நல்ல கொத்துக்களையுடைய நறுமணமுள்ள பூக்கள், கொல்லனின்
மிதித்து ஊதும் உலையின் மூக்கருகே தெறித்து எழும் தீப்பொறி போலப் பொங்கி

 மேல்
 
  குருந்தம் - (பெ) காட்டு எலுமிச்சை வகை, A speicies of wild lime, Atalantia racemosa
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் - கலி 111/7
குருந்தம்பூச் சரத்தைத் தலையில் சூடிக்கொண்டிருந்த இடையன்

	

 மேல்
 
  குருந்து - (பெ) குருந்தம், பார்க்க : குருந்தம்
மஞ்ஞை
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து
துணை பயிர்ந்து அகவும் - அகம் 85/11-13 
மயில்
தேனையுடைய குருந்த மரத்தின் நறுமணம் வீசும்கிளையிலிருந்து
தன் துணையை அழைத்துக் கூப்பிடும் 

 மேல்
 
  குரும்பி - (பெ) புற்றாஞ்சோறு, comb of white ants' nest
சங்க இலக்கியத்தில் குரும்பியைப்பற்றி நான்கு குறிப்புகள் உள்ளன. இவை நான்கிலும் குரும்பி என்பது
புற்றுகளில் கிடைக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றில் இரண்டு குறிப்புகள் இந்தப் புற்றில் பாம்பு
இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. இவற்றின் ஒன்று இது ஈசல் புற்று என்று தெளிவாகக் கூறுகிறது.
மேலும், மூன்று குறிப்புகள், இந்தக் குரும்பியைக் கரடிகள் விரும்பி உண்ணும் என்றும் கூறுகின்றன.
கரடிகளின் உணவான இந்தக் குரும்பியைப் பற்றி நாம் அறியும் செய்திகள் இவை:

Black Bears dig up ant colonies, .. to consume their pupae and larvae (collectively known as brood).
In Summer, ant pupae and larvae become abundant. Ant brood is a major food from late spring until
mid to late summer. Ants undergo complete metamorphosis, much like that of butterflies, 
where they pass from egg to larva to pupa before maturing into an adult ant. 
Bears consider this as a top favorite food source and is a huge part of their diet at this time of year.

தேன்கூட்டைப் போன்ற ஓர் அமைப்பில் இராணிக் கறையான்கள் ஆயிரக்கணக்கில் முட்டையிடுகின்றன.
இந்த முட்டைகள் புழுவாக மாறி (larva), பின்னர் கூட்டுப்புழுவாக (pupa) மாறி, பின்னர் ஈசல்களாக மாறுகின்றன.
இந்த முட்டைகளும், முட்டைப்புழுக்களும், கூட்டுப்புழுக்களும் சேர்ந்த கலவையே குரும்பி எனப்படுகிறது.
இதுவே நம் மக்களால் புற்றாஞ்சோறு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும்
பூம் புற நல் அடை அளைஇ - பெரும் 277-278
பாம்பு வாழும் புற்றிலிருக்கும் புற்றாம்பழஞ் சோற்றை ஒக்கும்,
பொலிவுள்ள புறத்தினையுடைய நல்ல (நெல்)முளையை (அதில்)கலந்து....

முளை கட்டின அரிசியைப் போல் இருக்கும் இந்தக் குரும்பி என்கிறது இது. அடை என்பது முளை.

ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை
தூங்கு தோல்துதிய வள் உகிர் கதுவலின்
பாம்பு மதன் அழியும் - அகம் 8/1-4
ஈசல்களையுடைய புற்றின் குளிர்ந்த மேல்பாகத்தில் தங்கிய
புற்றாஞ்சோற்றை உணவாகக் கொண்ட பெரிய கையை உடைய ஆண்கரடியின்
தொங்கும் தோல் உலுறைக்குள் பொருந்தியிருக்கும் கூர்மையான நகம் பற்றிக்கொள்வதால்
பாம்பு தன் வலிமையை இழக்கும்

குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை - அகம் 72/5
கெண்டுதல் என்பது தோண்டியெடுத்தல்.
பெரும் கை எண்கு இனம் குரும்பி தேரும் - அகம் 307/10
எண்கு என்பது கரடி.

	

 மேல்
 
  குரும்பை - (பெ)தென்னை,பனை,கமுகு இவற்றின் இளம்காய், Young coconuts, kamuku or palmyra nuts
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என - கலி 56/23
முற்றிய கோங்கின் மொட்டு எனவும், முளைத்து வெளிவரும் தென்னங்குரும்பை எனவும் கூறும்படியாக

 மேல்
 
  குருளை - (பெ) நாய், பன்றி, புலி,முயல்,நரி, பாம்பு போன்றவற்றின் குட்டி, Young of certain animals
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை - மலை 501 - எண்கு என்பது கரடி
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி - நற் 195/2
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் - குறு 38/2 - முசு என்பது ஒரு வகைக் குரங்கு
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை - குறு 119/1 - அரவு என்பது பாம்பு
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் - குறு 209/2
குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 397/2

 மேல்
 
  குரூஉ - (பெ) குரு என்பதன் விகாரம். பளிச்சிடும் நிறம் - பார்க்க : குரு
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க - நெடு 28
குளிர்ச்சியைக் கொண்ட கிளைகளையுடையவாய் (அவற்றினின்றும்)நிறத்தையுடைய மழைத்துளி தொங்கி நிற்க -

	

 மேல்
 
  குல்லை - (பெ) 1. நாய்த்துளசி, White-Basil, Ocimum album
         2. கஞ்சங்குல்லை, கஞ்சாங்கோரை, கஞ்சாச்செடி, marijuana
1.
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை - நற் 376/5
துளசி, காட்டு மல்லிகை, கூதாளி, குவளை
2.
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் - பொரு 234
கஞ்சங் குல்லை தீயவும், மரங்களின் கொம்புகளை நெருப்புத் தின்னவும்,

	


 மேல்
 
  குலவு - (வி) 1. வளை, bend
        2. குவிந்திரு, lie heaped
1.
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி - நற் 386/3
வளைந்த கதிரையுடைய தினையை நிரம்ப உண்டு
2.
நாரை
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல்
போர்வின் பெறூஉம் - ஐங் 153/2-4
நாரை
தன் சிறகைக் கோதியதால் உதிர்ந்த இறகுகள் குவிந்திருந்த மணல்
குவியலில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்

 மேல்
 
  குவவு - (பெ) 1. குவியல், heap
         2. திரட்சி, roundness, fullness
         3. கூட்டம், திரள், group, assemblage
1.
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி - நற் 207/5
மலை போன்ற குவியலான மணல் மேடுகளைக் கடந்து
2.
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி - குறி 120
அழகிய தளிர்கள் உருண்டு திரண்ட தோளில் (வீழ்ந்து)அலைக்க, சந்தனத்தை உள்ளடக்கி
3
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே - பதி 84/20
திரண்ட ஆரவாரத்தையுடைய உன் படைகளின் இருப்பை இனிதே கண்டுமகிழ்ந்தோம்

 மேல்
 
  குவளை - (பெ) 1. கருங்குவளை, Blue nelumbo
          2. செங்கழுநீர், Purple Indian water lily
1.
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் - நற் 6/3
கருங்குவளை மலரைப் போன்ற ஏந்திய அழகுள்ள குளிர்ந்த கண்களையுடைவளும்
2.
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி - பெரும் 293
சாதிலிங்கம் (போன்ற)இதழையுடைய குவளைப் பூவோடே நீலப்பூவும் வளர்ந்து

	

 மேல்
 
  குவை - 1. (வி) குவி, make a heap
       2 (பெ) 1. தொகுதி, திரள், collection, accumulation
         2. குவியல், heap
         3. திரட்சி, roundness
1.
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே - ஐங் 361/2,3
வேனில் காலத்துப் பாதிரியின் விரிந்த மலர்களைக் கூட்டிக் குவித்து,
மாலையாகத் தைக்கும் கபடமற்ற பெண்ணே!
2.1.
குவளை நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - குறு 300/1
குவளை மலரின் மணம் கமழும் கொத்தான இருண்ட கூந்தல்;
2.2.
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன்
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என - புறம் 152/28,29
தன்னுடைய மலையில் பிறந்த குற்றம் அற்ற நல்ல பொன்னைப்
பல மணிக் குவியலுடனே கலந்து கொணருங்கள் என்று
2.3.
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் - அகம் 113/14
திரட்சியையுடைய இமிலை உடைய காளைகளுடன் கூடிய பகைப்புலத்துப் பசுக்களைக் கவர்ந்துசெல்லும்

 மேல்
 
  குழல் - (பெ) 1. புல்லாங்குழல், flute
         2. ஒரு வகை மீன், glossy blue milk-fish, Chanos salmoneus
         3. உள்ளீடற்ற சற்று நீண்ட ஒரு பொருள், tube shaped object
         4. கூந்தல், woman's hair
1.
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற - குறி 222
ஆம்பல் எனும் பண்ணினையுடைய இனிய குழலில் தெளிந்த இசையைப் பலமுறை எழுப்ப,
2.
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் - சிறு 163
உலர்ந்த குழல்மீனைச் சுட்டதனோடு இடங்கள்தோறும் பெறுவீர்:
3.
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன - ஐங் 458/1
கொத்துக்கொத்தான காய்களைக் கொண்ட கொன்றையின் குழல் போன்ற பழங்கள் பழுத்து முதிர்ந்தன
4.
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் - பரி 10/80
வெண்துகிலைச் சுற்றித் தம் கூந்தலை முறுக்கிப்பிழிந்தனர் சிலர்

 மேல்
 
  குழிசி - (பெ) பானை, pot, cooking vessel
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி - புறம் 168/9
மானின் இறைச்சித்துண்டுகள் வேகவைக்கப்பட்ட புலால் நாறும் பானையின்

 மேல்
 
  குழுமு - (வி) 1. ஒன்றாகச் சேர், கூடு, collector be in large numbers
         2. உறுமு, முழங்கு, roar
1.
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி - பெரும் 237
ஒன்றாகச் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட தன்மையையுடைய (நெற்)போர்களின் பெரிய அடியைப் பிரித்து விரித்து,
2.
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் - அகம் 92/4
சிவந்த கண்ணையுடைய பெரிய புலி முழங்கும் மலைச்சரிவில்

 மேல்
 
  குளகு - (பெ) இலைதழை, foliage
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண்கோட்டு யானை
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன - அகம் 392/2,3
விரும்புகின்ற பெண்யானையை இழந்த வெண்மையான கொம்புகளையுடையயானை
உண்ணும் தழையினை உண்ணாது நீக்கிய வாட்டத்தைப் போன்ற

 மேல்
 
  குளம்பு - (பெ) குதிரை, மாடு, மான் போன்ற சில விலங்குகளின் பாதம், hoof of an animal
குடகடல்
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப - புறம் 31/13,14
மேல் கடலின்
வெண்மையான தலையைஉடைய அலைகள் உனது குதிரையின் குளம்புகளை அலைக்க

 மேல்
 
  குளவி - (பெ) மலை மல்லிகை, mountain jasmine, Millingtonia hortensis
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி
கடி பதம் கமழும் கூந்தல் - நற் 346/9,10
மிகவும் குளிர்ச்சியுடைய கொல்லிமலையிலுள்ள சிறிய பசிய மலைமல்லிகையின்
மிகுதியான மணம் கமழும் கூந்தலையுடைய

	

 மேல்
 
  குளிறு - (பெ) நண்டு, crab
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல - குறு 24/3,4
ஆற்றுப் பக்கத்தில் உயர்ந்து நிற்கும் வெள்ளைக் கிளைகளையுடைய அத்திமரத்தின்
ஏழு நண்டுகள் பற்றிக் குழைத்த ஒரு பழம் போல,

 மேல்
 
  குறங்கு - (பெ) தொடை, thigh
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி - மது 637
தொடையில் (தெரியாமற்கிடக்கும்படி)அழுத்தின கூரிய முனையையுடைய குறுகிய பிடியமைந்த உடைவாளையும்,

 மேல்
 
  குறடு - (பெ) 1. சந்தனக்கட்டை, sandal wood piece
         2. வண்டி முதலியவற்றின் அச்சுக்கோக்கும் இடம், Axle-box of a cart
         3. கொல்லரின் பற்றுக்குறடு, Pincers, forceps
1.
திண் காழ்
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை - திரு 32,33
திண்ணிய வயிரத்தையுடைய
நறிய சந்தனக்கட்டையை உரைத்த பொலிவுள்ள நிறத்தையுடைய குழம்பை
2
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு - சிறு 252,253
கூரிய சிற்றுளிகள் சென்று செத்திய உருவங்கள் அழுந்தின, வலிமையான, அச்சுக்குடத்தில்
(பொருத்திய)ஆரக்கால்களைச் சூழ்ந்த இரும்புப்பட்டையை மேற்புறம் கொண்ட சக்கரத்துடன்,
3.
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் - குறு 198/4
கொல்லர் உலைக் கரியை எடுக்கும் குறடு போல வளைந்த செறிந்த குலைகளையுடைய பசிய கதிர்கள்

	

 மேல்
 
  குறள் - (பெ) 1. சிறியது, சிறுமை, smallness
         2. குள்ளன், dwarf
1.
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி - பெரும் 193
குறிய தாளினையுடைய வரகின் சிறிய பருக்கைகளாகிய சோற்றை
2.
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் - கலி 94/5
"அம்மாடியோ? காணச் சகிக்காத குள்ளனாய்ப் பிறப்பதற்குரிய நாழிகையான நல்லநேரத்தில்

 மேல்
 
  குறுநறுங்கண்ணி - (பெ) குன்றிப்பூ, Crab's eye, Abrus precatorius
குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி - குறி 72

	

 மேல்
 
  குறும்பு - (பெ) 1. வலிமை, strength
         2. அரண், stronghold, fort
         3. பகைவர், enemy
1.
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை - மலை 504
பாம்பின் வலிமையை அழித்த சிறிய கண்களையுடைய கீரியும்,
2.
பிற புலம் புக்கு அவர்
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு
உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே - நற் 77/2-4
வேற்று மன்னர் நாட்டில் புகுந்து அவரின்
கடத்தற்கரிய காட்டரணை அழித்து நிம்மதிப்பெருமூச்சு விட்டாற்போன்று
துன்பம் தீர்ந்தது என் நெஞ்சு
3
குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து - புறம் 97/4
பகைவர் சேர்ந்த அரண்களைக் கடந்து

 மேல்
 
  குறும்பூழ் - (பெ) ஒரு பறவை, காடை, quail
குறுங்கால்
கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் - பெரும் 204,205
குறிய காலினையும்,
கறைபடிந்த கழுத்தினையும் உடைய காடைப்பறவை காட்டில் தங்கும்		

	

 மேல்
 
  குறும்பொறி - (பெ) உதரபந்தம், அரைப்பட்டிகை, Girdle or belt made of gold or silver and worn over the dress
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல்
மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் - திரு 213,214
உதரபந்தத்தை(யும்) கொண்டதும், நறிய, குளிர்ந்த, மென்மையுடைய
இடையில் கட்டப்பட்ட, நிலத்தளவும் தொங்குகின்ற துகிலினையுடையன்

 மேல்