<<முந்திய பக்கம்

சங்க இலக்கியம் - அருஞ்சொற்களஞ்சியம்
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
கூ - முதல் சொற்கள்
கூகை
கூட்டுணவு
கூதளம்
கூரல்
கூலம்
கூவல்
கூவியர்
கூவிரம்
கூவிளம்
கூழை
கூளி
கூளியர்
கூற்றம்
கூற்று
கூன்
கூனல்
கூனி

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
 
  கூகை - (பெ) ஆந்தையில் ஒரு வகை, male of barn owl (tyto alba)
1. 
இது குடுமியை உடையது
குடுமி கூகை குராலொடு முரல - மது 170
2. 
வளைந்த வாயை உடையது. பகலிலும் ஒலியெழுப்பும்.
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் - பட் 268
3. 
ஊரின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள மரப்பொந்துகளில் வசிக்கும். ஓயாமல் ஒலியெழுப்பிக்கொண்டிருக்கும்.
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர்
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை - நற் 83/4,5
எமது ஊரின் நுழைவாயிலில் உள்ள ஊருணியின் துறையில், பருத்த
தெய்வம் வீற்றிருக்கும் முதிய மரத்தில் இருப்பதனால் இவ்வூரில் என்னுடன் வசித்துப் பழகிய
தேயாத வளைந்த அலகினையும், தெளிந்த கண்பார்வையையும், கூர்மையான நகங்களையும் கொண்ட,
ஓயாது ஒலிக்கும் வாயினால் பிறரை வருத்தும், வலிமை மிகுந்த கூகையே!
4.
இரவு நேரத்தில் ஊருக்குள் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்திற்கு வரும்.
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில்
கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும்
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் - நற் 319/3-6
மணல் மிகுந்த பழமையான ஊரின் அகன்ற நெடிய தெருவில்
ஆண்கூகையானது தன் பெடையுடன் சென்று
நடமாட்டமில்லாத பெரிய நாற்சந்தியில் அச்சம்தோன்றக் குழறுகின்ற ஒலியை எழுப்பும்
பேய்களும் நடமாடித்திரியும் தடுமாறவைக்கும் இருளைக்கொண்ட நள்ளிரவில்
5.
ஊரை ஒட்டியுள்ள குன்றுகளில் வாழும்.
குன்ற கூகை குழறினும் முன்றில்
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும்
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் - குறு 153/1-3
குன்றிலுள்ள பேராந்தை குழறுவதுபோல் ஒலித்தாலும், முற்றத்திலுள்ள
பலாவின் பெரிய கிளையில் ஆண்குரங்கு தாவித் துள்ளினாலும்,
முன்பு அஞ்சும், இரங்கற்குரியது என் நெஞ்சு
6.
பாழிடங்களில் குடியிருக்கும்.
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை - குறு 393/3
கூகைகளாகிய கோழிகளையுடைய வாகை என்னும் பாழ்வெளியில்
7.
கழன்றுவிழுவது போன்ற கண்களை உடையது.
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி - பதி 22/36
பிதுங்கியது போன்ற கண்களையுடைய கூகைகள் குழறுகின்ற குரலின் தாளத்துக்கேற்ப
8.
பஞ்சுப்பிசிர் போன்ற மென்மையான தலையை உடையது.
துய் தலை கூகை - பதி 44/18
பஞ்சுபோன்ற கொண்டையையுடைய ஆண்கூகை
9.
இரவில் வீட்டு முற்றத்தில் திரியும் எலிகளைப் பிடித்துத் தின்னும். 
இது ஒலி எழுப்பினால் அழிவு உண்டாகும் என்ற நம்பிக்கை உண்டு.
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை
கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதக குழறும் - அகம் 122/13,14
வீட்டிலுள்ள எலிகளை இரையாகக் கொண்ட வலிய வாயையினை உடைய கூகை
பேய்கள் திரியும் நள்ளிரவில் அழிவு உண்டாகக் குழறும்
10.
வயதான மரங்களிலுள்ள பொந்துகளுக்குள்ளிருந்து கூவும்.
முதுமரப் பொத்தில் கதுமென இயம்பும்
கூகை கோழி - புறம் 364/11,12
முதிய மரப்பொந்துகளிலிருந்து கதுமெனக் கூவும்
கூகைக் கோழி
11.
இதன் குரல் அழுவதுபோல் இருக்கும்.
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் - பட் 258
12.
கூகை என்பது ஆணுக்குப் பெயர். இதனுடைய பேடை குரால் எனப்டும்.
கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் - நற் 319/4,5

	 

ஆண்டலை, ஊமன், குடிஞை, குரால், கூகை என்பன தமிழ்நாட்டு ஆந்தை வகைகள்.

	பார்க்க : ஆண்டலை ஊமன்
	    குடிஞை குரால் 

 மேல்
 
  கூட்டுணவு - (பெ) கூட்டாஞ்சோறு, ஊரில் பலர் கூடி ஒன்றாகச் சமைத்து உண்பது
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை - பெரும் 137,138
(தமது)வலிமையால் கொண்ட கூட்டாஞ்சோற்றை உடைய, வாள்(தொழிலே செய்யும்) குடியில் பிறந்த,
புலியின் போத்தை ஒத்

நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ
கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும்
அரும் சுரம் - பெரும் 115-117
நீண்ட காதுகளைக்கொண்ட சிறிய முயல்களைப் (வேறு)போக்கிடம் இல்லாதவாறு வளைத்து(ப் பிடித்து),	115
கடுமையான கானவர் (அக்)காட்டில் (கூட்டாஞ்சோற்றைக்)கூடியுண்ணும்
அரிய வழி

	

 மேல்
 
  கூதளம் - (பெ) ஒரு வகைக் கொடி, கூதாளி, Convolvulus, Ipomea
1. 
இது கொடி வகையைச் சேர்ந்தது
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க - அகம் 255/14
கூதாளியின் முதிய இலைகளையுடைய கொடிகளின் கூட்டத்தில் கிடந்து
2. 
குளிர்காலத்தில் மலரும்.
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் - நற் 244/2
கூதிர்காலத்துக் கூதளத்தின் பூக்களுடைய மணத்தைக் கொண்ட,
3.
ஆண்கள் மாலையாகக் கட்டித் தலையில் சூடிக்கொள்வர்.
குளவியொடு
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் - நற் 119/8,9
காட்டு மல்லிகையுடனே
கூதளத்து மலரையும் நெருக்கமாய்ச் சேர்த்துக்கட்டிய தலைமாலையை உடையவன்
4.
மலையகத்து மக்கள் காட்டு மல்லிகையோடு இதனையும் வீட்டில் வளர்ப்பர்
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை
------------- 
கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில் - புறம் 168/1-12
அருவி ஒலிக்கும் மூங்கில் நிறைந்த அகன்ற இடத்தில்
-------------
கூதாளி கவின் பெற்ற மலை மல்லிகை நாறும் முற்றத்தில்
5.
இதில் வெண்கூதாளம் என்று ஒரு வகையும் உண்டு.
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்தன்ன
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக - அகம் 178/8-10
பசிய புதரிலுள்ள செறிந்த கிளைகளில் வெள்ளையான நாரை இருந்ததைப் போல
வளம் பொருந்திய முகை விரிந்த வெள்ளைக் கூதாளத்தின்

	

 மேல்
 
  கூரல் - (பெ) கூம்பிய நிலை, folded state (as petals of a flower)
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் - நற் 100/2,3
கார்காலத்துக் கொக்கின் கூம்பின நிலையைப் போன்று
ஆழமான நீரில் முளைத்த ஆம்பல் பூவையுடைய குளிர்ந்த துறையையுடைய ஊரன்

 மேல்
 
  கூலம் - (பெ) நெல், புல், வரகு தினை, சாமை, இறுங்கு, துவரை, இராகி, எள்ளு கொள்ளு, 
         பயறு, உழுந்து, அவரை, கடலை, துவரை, மொச்சை; நெல் முதலிய 
         பதினெட்டு வகைப் பண்டம், grains of 18 kinds
பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர
கூலம் எல்லாம் புலம் புக - நற் 93/1-3
தேனடைகள் தொங்க, பெரிய பழங்கள் குலைகுலையாய்ப் பழுக்க,
மலையிலுள்ள வெண்மையான அருவி மாலை போல இறங்கிவர,
பயிர்மணிகள் எல்லாம் நிலங்களில் விதைக்கப்பெற

 மேல்
 
  கூவல் - (பெ) கிணறு, குழி, well, pit
வெயில் வெய்துற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில்
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி - நற் 240/6,7
வெயிலால் வெப்பமுற்ற பரல் மிக்க பள்ளத்தின் ஒருபக்கத்தில்
குந்தாலியால் குழிவு ஏற்படுத்திய கிணற்றை அடைந்து

 மேல்
 
  கூவியர் - (பெ) அப்ப வாணிகர், pancake selles
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் - பெரும் 376-378
பசிய இலையினையும் உடைய குருக்கத்தியின் புற்கென்ற புறத்தினையும் வரிகளையும் உடைய பூக்கள்,
கரிய வட்டிலில் அப்ப வாணிகர் பாகுடன் பிடித்த 
நூல் போலச் சூழ்ந்துகிடக்கின்ற அப்பம் பாலிலே கிடந்தவை போல்,

 மேல்
 
  கூவிரம் - (பெ) ஒரு மலை மரம், பூ, Crataeva religiosa
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் - குறி 66

	

 மேல்
 
  கூவிளம் - (பெ) வில்வம், bael, Aegle marmelos
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் - புறம் 158/9

	

 மேல்
 
  கூழை - (பெ) 1. மகளிர் கூந்தல், Woman's hair;
         2. குட்டையானது, that which is short
         3. படையின் பின் வரிசை, rear of an army
1.
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் - நற் 23/2
வாரி முடித்த கூந்தலையுடையவள் தோழியரோடு ஆடியதால்
2.
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் - நற் 109/8
உச்சிப்பக்கமாகக் கயிற்றால் கட்டப்பட்ட குள்ளப்பசுவின்
3.
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்புமின் - புறம் 88/1,2
யாராயிருந்தாலும், பின்படையையும், முன்படையையும் கொண்டு
யாம் அவனோடு போரிடுவோம் என்று சொல்லவேண்டாம்.

 மேல்
 
  கூளி - (பெ) பேய், demon
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு - அகம் 233/10
பேய்ச் சுற்றங்கள் கூடியிருந்தாற் போல

 மேல்
 
  கூளியர் - (பெ) 1. ஏவல்செய்வோர், attendants  
          2. வேட்டுவர், hunters
          3. வழிப்பறி செய்வோர், highway robbers   
1.
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர்
சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி - திரு 282,283
வேறு வேறாகிய பல வடிவினையுடைய குறிய பலராகிய பணியாளர்,
விழாவெடுத்த களத்தின் பொலிவுபெறத் தோன்றி,
2.
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர்
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் - மது 691,692
எரிகின்ற சினத்தையுடைத்தாகிய வலியினையும் தறுகண்மையையும் உடைய வேட்டுவர்
(பகைவரின்)ஊரைச் சுடுகின்ற விளக்கில் கொண்டுவந்த பசுத்திரளும்,
3.
நின்னது தா என நிலை தளர
மரம் பிறங்கிய நளிச் சிலம்பில்
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர்
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ - புறம் 136/11-14
உன் கைப்பொருளைத் தா என்று சொல்லி எம் நிலைகள் தளரும்படி
மரங்கள் செறிந்த குளிர்ந்த மலையில்
குரங்கு போல் பறித்துக்கொள்ளும் இயல்பையுடைய புல்லிய குறிய வழிப்பறிக் கள்வர்கள்
பரந்து வந்து அலைக்கும் பகையை ஒருபகை என்பேனோ

 மேல்
 
  கூற்றம் - (பெ) உயிரை உடலினின்றும் எடுப்பவர், யமன், one who separates soul from body. Yama
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர் - குறு 283/5
கூற்றுவனைப் போன்ற கொலைத்தொழிலையுடைய வேலைக் கொண்ட மறவர்

 மேல்
 
  கூற்று - (பெ) கூற்றம், பார்க்க : கூற்றம்
கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல - பதி 13/11
கூற்றுவனால் கொள்ளப்பட்டு நிற்கும் உடம்பினைப் போல

 மேல்
 
  கூன் - (பெ) வளைவு, bend, curve
வேனில் பாதிரி கூன் மலர் அன்ன - குறு 147/1
வேனில்காலத்துப் பாதிரியின் வளைந்த மலரைப் போன்று

 மேல்
 
  கூனல் - (பெ) வளைவாக இருத்தல், the state of being bent
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி - அகம் 112/1
வளைவான முதுகினையும் குறுகக்குறுக நடக்கும் நடையினையும் உடைய கரடிக்கூட்டம்

 மேல்
 
  கூனி - (பெ) வளைவாக இருப்பது, that which is bent
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் - பெரும் 359
குலையில் முதிர்ந்த வாழையின் வளைந்த வெளுத்த பழத்தையும்,