குறுந்தொகைக்-காட்சிகள்


   1. பாடல் 3 - நிலத்தினும் பெரிதே
   2. பாடல் 18 - வேரல் வேலி
   3. பாடல் 21 - வண்டுபடத் ததைந்த
   4. பாடல் 27 - கன்றும் உண்ணாது
   5. பாடல் 40 - யாயும் ஞாயும்
   6. பாடல் 41 - காதலர் உழையராக
   7. பாடல் 49 - அணில் பல் அன்ன
   8. பாடல் 54 - யானே ஈண்டையேனே
   9. பாடல் 58 - இடிக்கும் கேளிர்
 10. பாடல் 85 - யாரினும் இனியன்


 11. பாடல் 87 மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர்-
 12. பாடல் 111 - மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல்
 13. பாடல் 119 - சிறுவெள் அரவின்
 14. பாடல் 156 - பார்ப்பன மகனே
 15. பாடல் 167 - முளி தயிர் பிசைந்த
 16. பாடல் 176 - ஒருநாள் வாரலன்
 17. பாடல் 196 - வேம்பின் பைங்காய்
 18. பாடல் 246 - பெருங்கடற்கரையது
 19. பாடல் 305 - கண்தர வந்த காம ஒள்ளெரி
 20. பாடல் 374 - எந்தையும் யாயும் உணரக் காட்டி

 
ஏதேனும் ஒரு தலைப்பைச் சொடுக்குக.